PETIT PAYS - Abus De Confiance Lyrics | Kamerlyrics
PETIT PAYS

Abus De Confiance

PETIT PAYS

Les Paroles de "Abus De Confiance" par PETIT PAYS

ECOUTER LA CHANSON

Na busi tè wal’ébolo 
A ma timba nde sangwa mboa ee
A silanè munjam ee
Muto na tôndi nô ee
A silanè munjam ee
Nyangwa bana bami éé
A pôngô nde munjam ee
Muto na tôndi nô ee
A silanè mba bolongi ee
Nyangwa bana bami éé

Ngâ nâlo nde dâ la sango 
A ma yômbéya nde mba mboa 
A silanè munjam ee 
Muto na tôndi nô ee
A pôngô nde munjam ee
Nyangwa bana bami éé
A tombéya mba bolongi ee
Muto na tôndi nô ee
A silanè munjam ee
Nyangwa bana bami éé

Na wu tè  ebol’a mwésé ee
A ma bélè ndé mba masa ee
Na wu tè ebol’a budu 
A ma bélè ndé mba masa ee
Na wu tè ebol’a budu 
A ma bélè ndé mba masa ee
Na wu tè o ebol’a mwésé ee
A ma bélè ndé mba masa ee ayo hh

Masa masa ee
Sèna lé nde nchaango 

Abus de confiance, abus de confiance 
Abus de confiance, abus de confiance
Abus de confiance, abus de confiance 
Abus de confiance, abus de confiance

Na busi tè wal’ébolo 
A tombéya mba mboa
A silanè munjam ee
Muto na tôndi nô ee
A pôngô nde munjam ee
Nyangwa bana bami éé

Na wu tè ebol’a mwésé ee
A ma bélè ndé mba masa ee
Na wu tè ebol’a budu 
A ma bélè ndé mba masa ee
Na wu tè ebol’a budu 
A ma bélè ndé mba masa ee
Na wu tè ebol’a mwésé ee
A ma bélè ndé mba masa ee ayo hh

Masa masa ee
Sèna lé nde nchaango 
Masa masa ee ayo ee
Sèna lé nde nchaango 
Masa masa ee
Sèna lé nde nchaango 

Masa masa ee
Sèna lé nde nchaango 
Masa masa ee até 
Sèna lé nde nchaango 

A dikom a dikom
Dikom’i lami la moto ee
A dikom ooh
Dikom’i lami la moto ee

Miyanga bisô na oa ee
Miyanga bisô na oa ee
Dikom’i bisô na oa ee
Nde oa mô o bolanè mba nika ayé 
A dikom

Iihh mundengé bisô na oa 
Mundengé bisô na oa
Miyanga bisô na oa ee
Nde oa mô o bolanè mba na ka ayé 
Mundengé bisô na oa
Dikalo bisô na oa ee
Dikom’i bisô na oa ee
Nde oa mô o bolanè mba na ayé 

A dikom a dikom a dikom
Dikom’i lami la moto ee
A dikom lam’iooh
Dikom’i lami la moto ee
A dikom lam’iooh
Mon chèr ami 

Iihh mundengé bisô na oa
Malondô bisô na oa ee 
Mundengé bisô na oa
Miyanga bisô na oa ee
Nde oa mô o bolanè mba nika ayé 

Petit Pays, Number one 
Petit Pays…
L’avocat de femme
Number one 
L’avocat de femme
Number one 
Petit Pays, Number one 
Petit Pays…
L’avocat de femme
Number one 
L’avocat de femme
Number one 

PETIT PAYS – Ndolo désiré

Na ma pula ndolo
Na ma pula ndolo ee ayo ooh
Na ma pula ndolo (sè tô nya budu bô)
Na ma pula ndolo éé ayo ooh
Ndol’a mbalè ee (sè tô nya budu bô)
Na ma pula ndolo oyo 
Ndol’a mbalè ee oh

Na ma pula ndolo 
Ndol’a mbalè ee
Na ma pula ndolo ee ayo ooh
Na ma pula ndolo (sè tô nya bulu bô)
Na ma pula ndolo éé ayo ooh
Ndol’a mbalè ee ohh
Oohh ohhh….

Na ma pula ndolo éé ayo ooh
Ndol’a mbalè ee
Na ma pula ndolo mama ooh
Ndol’a mbalè ee
Na ma pula ndolo ee ayo ooh

Na ma pula ndolo (sè tô nya bulu bô)
Na ma pula ndolo éé ayo ooh
Ndol’a mbalè ee ohh
Na ma pula ndolo (sè tô nya bulu bô)
Na ma pula ndolo éé ayo ooh
Ndol’a mbalè ee ohh

Njé mô na nanga tè budu o kumwa o takisè mba ee
Njé mô na nanga tè budu o kumwa o pôlà mba 
Njé mô na nanga tè budu o kumwa o takisè mba ee
Na yombi tè na ee o kumwa o pôlè mba ee
Na yombi tè na ee o kumwa o takisè mba ee
Na timbi tè na ee kumwa o takisè mba ayo ayo ee

Na ma pula ndolo 
Ndol’a mbalè ee
Na ma pula ndolo ee ayo ooh
Na ma pula ndolo (sè tô nya bulu bô)
Na ma pula ndolo éé ayo ooh
Ndol’a mbalè ee oo

Nyol’a esi ma pula pè mbôti 
E ma pula nde nyol’ango
Nyol’a esi ma pula pè mbôti 
E ma pula nde nyol’ango
Eyobw’ango ya nyolo nde yé mba ka mboti
Eyobw’ango ya nyolo nde ee yé mba ka mboti
Eyobw’ango ya nyolo nde yé mba ka mboti
Ayo mba aah 
Ndol’a mbalè 

Na ma pula ndolo (sè tô nya bulu bô)
Na ma pula ndolo éé ayo ooh
Ndol’a mbalè ee
Na ma pula ndolo (sè tô nya bulu bô)
Na ma pula ndolo éé ayo ooh
Ndol’a mbalè ee

O bi na wé nde mukoko mwéna na tôndi nô o lânda
O bi na wé nde mukoko mwéna na tôndi nô o jôndeya
O bi na wé nde mukoko mwéna na tôndi nô o lânda
O bi na wé nde mukoko mwéna na tôndi nô o jôndeya ayo ee
Ya na mba ee ooh
Son son ihhh bwéya mba ndédi ee
Ihhh Son son bwéya mba ndédi ee

Na ma pula ndolo (sè tô nya bulu bô)
Na ma pula ndolo (sè tô nya bulu bô)
Na ma pula ndolo éé ayo ooh
Na ma pula ndolo éé ayo ooh
Na ma pula ndolo éé ayo ooh
Na ma pula ndolo éé ayo ooh
Na ma pula ndolo a mama 
Ndol’a mbalè

Nyol’a esi ma pula pè mbôti
Nya pula nde nyol’ango
Nyol’a esi ma pula pè mbôti
E ma pula nde nyol’ango
Eyobw’ango ya nyolo nde yé mba ka mboti
Eyobw’ango ya nyolo nde yé mba ka mboti
O bi na wé nde mukoko mwéna na tôndi nô o jôndeya
O bi na wé nde mukoko mwéna na tôndi nô o lânda ayo ee
Ya na mba ee ooh
Son son ihhh bwéya mba ndédi ee
Son son ihhh bwéya mba ndédi ee

Na ma pula ndolo (sè tô nya budu bô)
Na ma pula ndolo (sè tô nya budu bô)
Na ma pula ndolo éé ayo ooh
Na ma pula ndolo éé ayo ooh
Na ma pula ndolo éé ayo ooh
Na ma pula ndolo éé ayo ooh
Na ma pula ndolo a mama 
Ndol’a mbalè

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2021 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl