KOTTO BASS - Wuma Te Lyrics | Kamerlyrics
KOTTO BASS

Wuma Te

KOTTO BASS

Les Paroles de "Wuma Te" par KOTTO BASS

Album: Soukouss Fusion

Année: 1996

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Ohohohoo ohhoooh
Loma sambwa pôn éé
« Laissez du temps au temps son temps » KOTTO BASS

Muléma mwé pon mba sésé nyola na mba mô nèni lambo éé
Muléma mwé mba na bôngô o nyola na na kusi ndutu éé
Muléma mwé pôn mba sésé nyola na mba mô nèni lambo éé
Muléma mwé mba na bôngô o nyola na na kusi ndutu éé

Muléma mwé pon mba sésé nyola na mba mô nèni lambo éé
Muléma mwé mba na bôngô o nyola na na kusi ndutu éé
Lambo diwô disi ma bwa bisô di sibi ndolo éé
Di bèn nde ebol’a jombwé longè la bat oba pèpè èèh
Lâ bwam mô di si ma bwa bisô
Di titi ndolo éé
Di ben nde ebol’a kongosa na janè bato o mundi éé
Lambo diwô disi ma bwa bisô di sibi ndolo éé
Di bèn nde ebol’a jombwé longè la bat oba pèpè èèh
Lâ bwam mô di si ma bwa bisô
Di titi ndolo éé
Di ben nde ebol’a kongosa na tôpô tôpôn o mundi éé


Na tomsè nde pond’am nyèsè o jokwa ébol’am iiéé
Wengè nani busa nô dina lo ni janè nde mba
Njé mba loba mô na pôsi nô na bèni nde bila éé
Lo si bènènè mba njôm na bi na lo mèndè sambwa

Na ni lata ndolo éé
Na di bè nde éyal’éwô
Na di jé di wané mwano éé
Na masèmnè bè bisô
Ombwa tè penda nyé nô pula bwa bisô
Mô nde ndengè é bèndè nô o bwa bisô
Loma bula sô nde njé éé
Loma wasa sô nde njé éé

Manganga ma boti yôngô
Mba nde na ja o matanda
Manganga ma boti yôngô
Mba pô nde né mot’a koko
O bi na mukom asi ben éyala
Bukatè na môni mu bôi nô nyamsè mambo mèsè
Di ma boléa nde nè muna yèyè èèh
Di ma jéa sô wè ééh (jalousie)
Jalousie éé (jalousie)
Oho (jalousie)
Jalousie éé
Mô nde é mabôlè pôn bisô diboma
Jalousie éé (jalousie)
Oho (jalousie)
Jalousie éé
Mô nde nya simsè bisô o sôngô
Jalousie éé (jalousie)
Oho (jalousie)
Jalousie éé
Mô nde é ma takisè bisô

Nâ wôlô sô békwadi binyô laka mba éé ooh
Nâ wôlô min mitango KOTTO samba  mba wèèh
Nâ wôlô sô békwadi binyô laka mba éé ooh
Nâ wôlô ben békwadi KOTTO samba mba wèèh
Wuma tè (dina lam nde )
Wuma tè (dina lam nde )
Wuma tè (dina lam nde )
Tô o mboko mwa mao (dina lam nde )
Wuma tè (dina lam nde )
Wuma tè (dina lam nde )
Wuma tè (dina lam nde )
Tandam’m nya gol e wani miambo éé
Nâ wôlô sô békwadi binyô laka mba éé ooh
Nâ wôlô min mitango KOTTO samba mba wèèh
Nâ wôlô sô békwadi binyô laka mba éé ooh
Nâ wôlô ben békwadi KOTTO samba mba wèèh
Mônjô tè èèh (dina lam nde )
Tô épos’a beer nde (dina lam nde )
Wuma tè (dina lam nde )
Tô o mboko mwa mao (dina lam nde )
Wuma tè (dina lam nde )
Wuma tè (dina lam nde )
Disi njôm nya njôm é wani miambo éé
Nâ wôlô sô békwadi binyô laka mba éé ooh
Nâ wôlô min mitango KOTTO samba mba wèèh
Nâ wôlô min mitango KOTTO samba mba wèèh
Nâ wôlô ben békwadi KOTTO samba mba wèèh
Wuma tè (dina lam nde )
Wuma tè (dina lam nde )
Wuma tè (dina lam nde )
Tô o mboko mwa mao (dina lam nde )
Wuma tè (dina lam nde )
Tô epos’ a beer nde  (dina lam nde )
Tô mbus’a suwa nde  (dina lam nde )
Wuma tè (dina lam nde )
Wuma tè (dina lam nde )
Wuma tè (dina lam nde )
Tô o mboko mwa mao (dina lam nde )
Tô epos’ a beer nde  (dina lam nde )
Wuma tè (dina lam nde )
Tandam’m nya gol e wani miambo éé
Wuma tè (dina lam nde )

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl