EBOA LOTIN - Tatanu Lyrics | Kamerlyrics
EBOA LOTIN

Tatanu (A Présent)

EBOA LOTIN

Les Paroles de "Tatanu" par EBOA LOTIN

Album: The Best Of, Vol. 1

Année: 0

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Tatanu 
O titi nô pè na mba éé
Na ni niyamè nde idiba tè ka kômbôlô
Na papa ndabo, n’owa miônjô, na towa mabiba aah
Ka ngondéd’a jomba tatanu 
Dîba lasu di boi éé 
Jombwè di timbi pô di niyè na mba makata
Na ni wa wonè na timba wonè èè
Biya na mabè ma munyangadi mwa mbô éé

Tango o kinga eeh
Na kangisa  yo nde  esoba
Maalasi ya mabo ke yayô e ya kanga e tango eeh
Mususu  solo sokile
Lokolozali   losusu wa ngaité
Ezali vo nangai mongô ooh
Hum wasiyo yopo nayé eeh ngai na tika kiyo
Humm
Apésa nginga eeh loko njokanga aah

O ta o tondô mba 
Nde nôngèlè na o lém ndé éé
Nyam’angô ya mabumba na ndong’a njansan na môngèlè mô 
Mitoya nde mi ni silaanè oa o mundi mwèsè éé na sombo 
Nde oa na njo na dipama aah
Nyola na nèn motà nu pèpè o bon’ébéla 
Nde sè na é nde ebongo éé 
A sibi dilambo ooh
Dibelabè na ndolo tatanu  
Dîba lasu di boi éé 
Njombwè di timbi pôn di niyè makata 
Na ni wa wonè na timba wonè 
Biya na ma bè ma munyangadi mwa mbô éé 
Na ni wa wonè na timba wonè 
Biya na ma bè ma munyangadi mwa mbô éé 

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl