PIERRE DE MOUSSY - Radio Trottoir Lyrics | Kamerlyrics
PIERRE DE MOUSSY

Radio Trottoir (Radio Trottoir )

PIERRE DE MOUSSY

Lyrics for "Radio Trottoir" by PIERRE DE MOUSSY

Album: Best Of

Year: 0

ARTIST DETAILS

ALL LYRICS BY ARTIST

PLAY THE SONG

Disô la mot’a ikôn lé pôn bwaba éé oo
Békwadi ba jalousie bé pon bobé éé oo
Disô la mot’a ikôn lé pôn bwaba éé oo
Môngèlè ma mot’a ikôn mé pôn bobé éé oo

Disô la mot’a ikôn lé pôn bwaba éé oo
Békwadi ba jalousie bé pon bobé éé oo
Sèna ébabad’a iléma é désè ngoa éé ngôkôlô éé
Sèna ébabad’a iléma é désè ngoa éé ngôkôlô éé
Sèna ébabad’a iléma é désè ngoa éé ngôkôlô éé

Wombé mô na wuba na éé oo
Di dongamènè o mundinga mwa lowè éé bunya mènè éé
Wombé mô na wuba na éé oo
Di dongamènè o mundinga mwa lowè éé bunya mènè éé

Disô la mot’a ikôn lé pôn bwaba éé oo
Békwadi ba jalousie bé pon bobé éé oo
Sèna ébabad’a iléma é désè ngoa éé ngôkôlô éé
Sèna ébabad’a iléma é désè ngoa éé ngôkôlô éé
Sèna ébabad’a iléma é désè ngoa éé ngôkôlô éé

Wombé mô na wuba na éé oo
Di dongamènè o mundinga mwa lowè éé bunya mènè éé
Wombé mô na wuba na éé oo
Di dongamènè o mundinga mwa lowè éé bunya mènè éé
Di ma bwanè ndé éé

Wéé Radio trottoir éé
E longwédi mbalé ngoso éé wo éé
Wéé France Inter éé oo
A tôpi na lé ngoso éé
Radio Troitoir ee 
E longwédi mbalé ngoso éé wo éé
Wéé France Inter éé oo
A tôpi na lé ngoso éé

Wéé Radio trottoir éé
E longwédi mbalé ngoso éé wo éé
Wéé France Inter éé oo
A tôpi na lé ngoso éé
Radio Troitoir ee 
E longwédi mbalé ngoso éé wo éé
Wéé France Inter éé oo
A tôpi na lé ngoso éé
Coco ooh
Coco ooh 
Coco ooh

Wéé Radio trottoir éé
E longwédi mbalé ngoso éé wo éé
Wéé France Inter éé oo
A tôpi na lé ngoso éé
Radio Troitoir ee 
E longwédi mbalé ngoso éé wo éé
Wéé France Inter éé oo
A tôpi na lé ngoso éé
Coco ooh
Coco ooh 
Coco ooh

Wéé Radio trottoir éé
E longwédi mbalé ngoso éé wo éé
Wéé France Inter éé oo
A tôpi na lé ngoso éé
Coco ooh
Coco ooh 
Coco ooh

Radio Troitoir ee 
E longwédi mbalé ngoso éé wo éé
Wéé France Inter éé oo
A tôpi na lé ngoso éé
Coco ooh
Coco ooh 
Coco ooh

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2021 All Rights Reserved. Designed by Donsyl