CHARLOTTE DIPANDA - Soma Loba Lyrics | Kamerlyrics
CHARLOTTE DIPANDA

Soma Loba (Rends grâce à Dieu )

CHARLOTTE DIPANDA

Lyrics for "Soma Loba" by CHARLOTTE DIPANDA

Album: Dube L'am

Year: 2011

ARTIST DETAILS

ALL LYRICS BY ARTIST

PLAY THE SONG

Nu nu wé ni diba, Essi bè to biya
Nèni bana mba o, Ba mendè no kusa da
Nu pè nu nanga o, Nongo la dokita
A ma kanè, Bukatè na a jé bwam
Oa nyena nu bè nidi dà na di jà la bwam eh
Eh eh eh éé , oh oho ooo
To njè nda’ bo no pa

[REFRAIN ]:
Soma loba, soma loba, soma loba
Yene wei ya longue
Soma loba, Soma loba, soma loba
Ton njé  mi té é ndi ba é
Somo loba, soma loba
Yéne wei ya longuè
Soma Loba, soma Loba, soma Loba

To njè po yé bwa
Ossi ti ntimbe yana
Ponda loba nde nguè ponda mbalè
To njè ndé o puli nooo
Na nginya mulema
Tata bèsè mo, Bukatè na o jé bwam
Oa nyena nu ben dida, Na di ja la bwam eh
Eh, eh, eh oh oh oh
To njè nd’a bo no oa

REFRAIN

Ba ndolo ba
Eya oh oh eh eya eh eh éh
Ba ndolo ba wemsè pon mba musango
O mulema yé yé yé eh
To njè nd’a bo no pa

REFRAIN

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2021 All Rights Reserved. Designed by Donsyl