DINA BELL - Sophie Lyrics | Kamerlyrics
DINA BELL

Sophie ()

DINA BELL

Les Paroles de "Sophie" par DINA BELL

Album: Blow

Année: 1984

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Na ta nde na tomba wan,mo nde nen no mwayé o winda ngo

Mo nde na poi no o soma oa

 Nga mudi nde mutombi ééé muma papa éboko ééé
Esèlè mba ninguéyé ééé Sophie ooo
Nga wéya ndé i disè wa ee mulema ee na bi éé
Esèlè mba na djé,  Sophie ooo mboa ngo éé oi panga mba
Na ta na biya na , wa nde wé mba muto
Nde na puli pon nde jombwa
Nga o titi tè mba na bè… na bè
Na mba na sontanè na
Wa pon nde o kwe di lambo
Di ma sibisè mba mongèle, Sophie o na wo

Loa mba nde oi dipa mba
Désè mba nde oi panga mba
Nebi nika é… to muna oi diyèlè mba na ba nde nja?
Lowa mba oi tobo mba
Esèlè mba na jé  é
Esèlè mba na jé é
 
Ka suniga na dutedi éé nemedi ee na kasi éé
Na mba nde ne njom'a nika é
Nga mbémbé , nga misodi é
Nga duta ngo, na bi é
Esèlè mba na djé Sophie ooo mboa ngo éé oi panga mba
Na ta na bia na, wa nde wé mba muto
Nde na puli pon nde kékisè
Nga o titi tè mba na bè… na bè é
Na mba na sontanè na, na bolonè tè wa

Kè to mba pè nasi monga Sophie oo na wô

Lowa mba nde o dipa mba
Désè mba nde oi panga mba
Nembi nika é to muna oi diyèlè mba na ba nde nja?
Lowa mba nde oi tobo mba
Esèlè mba na jé
Sophie oo esèlè mba na jé é

"Na mene, na puli tapa
Na tapi so, nde na sengui, na e titi njom
Ne nde wa nanga ndot'a bobe jita
Mo nde wen no mba
 Na poi na, e nde nika, na wolo"

Lowa mba nde oi dipa mba
Désè mba nde oi panga mba
Nembi nika éé nika ee to muna oi yéyé mba, na ba nde nja?
Loa mba nde oi kama mba
Esèlè mba na djé

Lowa mba nde oi dipa mba
Desè mba nde oi panga mba
Nembi nika éé nika ee to muna oi yéyé mba na ba nde nja?
Lowa mba nde oi tobo mba
Esèlè mba na jé é Sophie oo ésèlè mba na jé
Sophie ooo ésèlè mba na jé  ééé

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl