DINA BELL - Na Tondi Lyrics | Kamerlyrics
DINA BELL

Na Tondi

DINA BELL

Les Paroles de "Na Tondi" par DINA BELL

Album: The Very Best Of Dina Bell

Année: 1997

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Mba na tôndi éé
bèdèmo  bôngô mba nginya é
Mba némédi mo bèsè
Mabola môngô na bi mèsè
Mbia mami na ni o diya mô
Némédi na é nde ngum éé nya ndolo

Mba na bi nika é
Yé nde nyol'angô
Nde na kwadi na o nyol'angô
Mba némédi pôn tô njé

To kwedi nde tèmè mba mbusa na wô
Andisè mba na wô é
Mba na tondi tè na wô ndé
Alanè mba na oa é
Né pon ndé jengèlè kwed'ami é
(jengèlè kwed'ami éé)
jengèlè kwed'ami é
(jengèlè kwed'ami éé)
Mba né pon nde jengèlè kweda mi éé
(jengèlè kwed'ami éé)
Mba na mengélé kwed'ami é
Na mengélé kwed'ami éé


Na pôsi nde oa mbalè e
Na mana tè yé ndé nyol'ango
Mba na tondi oa na mbalè e
Balowè oa bé nde sésa wa
Nde mba na tingamè nde na ndolo
To moto asi ma wundja é

Uuhhh Osi bwa bôngô
Osi sowa pôn tétè loba abi mèsè
Na puli nde na dibè

To kwedi nde tèmè mba mbusa na wô
Andisè mba na wô é
Mba na tondi tè na wô ndé
Alane mba na oa é
Ne pon nde jengélé kwed'ami éé
( ne jengelè kwed'ami éé)
nde jengélé kwed'ami éé
(ne jengelè kwed'ami éé)
Ne pon nde jengélé kwed'ami éé
(ne jengelè kwed'ami éé)
nde jengélé kwed'ami éé
(ne jengelè kwed'ami éé)

Tô na pôtô ndé,

o bi na natôndi oa

Na nèngè pè biala bôngô
Na kwadi, némédi, nyola ngô
Mba némédi pôn tô nje

Tô kwedi nde tèmè mba mbusa na wô
Andisè mba na wô é
Mba na tondi tè na wô ndé
Alane mba na oa é
Ne pon nde jéngélé kwed'ami éé

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl