CHARLES EWANJE EPEE - Tet'ekombo Lyrics | Kamerlyrics
CHARLES EWANJE EPEE

Tet'ekombo

CHARLES EWANJE EPEE

Les Paroles de "Tet'ekombo" par CHARLES EWANJE EPEE

Album: Noix de Coco

Année: 2007

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Tét’ékombo
Nyé sangw’ékoombo 
Di méya oa yé jâ lèbè oa    
    
Tét’ékombo
Nyé sangw’ékoombo 
Di méya oa yé jâ lèbè oa

Osibanè ekot’a ngô na bôti 
Oa mènè o tèbè na dikôti 
Mboa ngô sô ni 
E nanga wasé na 
Aba’a nga nja sô nu ma pôngè mô 

Ekombo esi ma sawéya 
Sango tô muna bu janja 
Misima mao mi yôki nde bè mbanga tum 
Diwéngisan la ma’a mèsè
Di wé ndé na tété Yawe 
Maté tô sôngô basi bôlônè 

Bodu bwaba
N’ésôdisôdi
A ngoso ya tô iyèlè mba 
Di langwéyé ban ba bèn miango
Na nika ndé 
E timbi nô o bè 
Di sômônè lo o muka mwa Yésu 
Dongo a bi nô di bulabèlè 
Ba wenya na 
Bawédi bani tûsabè
Masango mabu mani duwabè 
Né té kwala obawèlè a atewè nde na mènè 
Na tè na kwangonga ba bâ edubabè 

Ba kwawabè é busé na 
I ndengè di ma kusa nô 
I timbé nde misima  ma bana basu 

Tô nja nu timbisè mômènè ka yuda
Su loa jâ bè pè ndé ka la yuda aah
Aju ba taki bébwéa ba mbu bé nèn 
Loba ombo nô Pharao a tibi wô 

Loba e pon sô nde jombwa ka di lakisanè na mô
Tèyè mô misiya 
A mongwanè na pèm
A tusè bisô bèsè bé Ba ma bumba nde na mènè 
Nde bisô pè di kumwa tomba esimo
 
Tét’ékombo
Nyé sangw’ékoombo 
Di méya oa yé jâ lèbè oa    

Tét’ékombo
Nyé sangw’ékoombo 
Di méya oa yé jâ lèbè oa

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl