CHARLES EWANJE EPEE - Longe Lasu Lyrics | Kamerlyrics
CHARLES EWANJE EPEE

Longe Lasu

CHARLES EWANJE EPEE

Les Paroles de "Longe Lasu" par CHARLES EWANJE EPEE

Album: (Single)

Année: 1980

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Longè lasu di poî nô o wasa mbèngè ee
Banè ba jâ mboa ee na mapita
Mô nde mûndo mu londi nô o mbengè wèngè 
Yè bapapè mangèa, yé banè
Tila la kalati o loma miango 
Di ma buka tè mba wèngè èè
Kè mboa mô e bi ndé mbengè bwam na bwam
Yé miango mi pèpè épolo e titi  

Banè bô o ngéa aa
Tô sisako ba sibi 
Wuma ba ma nanga nô ôhh
Esè ndédi éé

To élongi né nô o kéké lôngô ôoh 
E ma buka tè mba wèngè èèh
Elongi yé ndé dumèlè mba 
O nyola ndutu yèsè na mènè nô ôh

O ma dangwa londô ee
Môngèlè mô na mô éé
O nangè pètè bulu uuh
Iyô isi bè ee
Nyola njé, nyola njé 
O nyola ékwad’a muléma aa
Wé nô njôngèlè njé o mènè nô ôh
Tô moto a sibi lady ee

Nyola njé, nyola njé 
O nyola mboa e tondè na oa mô wé ndé…
Wé sô ndé ka loba ee

Nyola njé, o nyola njé 
Nyola njé, o nyola njé 
Nyola njé, o nyola njé 
Wamènè o sibi 

Nyola njé, nyola njé 
Oi bi na to ébè nde nja o su la ngéa bisô bèsè 
Lé pon nde minyangadu

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl