GUY BILON - Onguele Lyrics | Kamerlyrics
GUY BILON

Onguele

GUY BILON

Les Paroles de "Onguele" par GUY BILON

ECOUTER LA CHANSON

Ohh
Nâlo nô o Yaoundè
Na timbi nô o Douala
Na bomanè nde na
Oa kata lamba
Bato ba mèndè nô o pôndô bimba môngo tô o wèni Wé éé
A ndom’ami oh wé nde oa mènè mô éé

Na wasi o Buea
Na wasa o Banganté
Na poi nô o Nkongsamba
Na kata Manengouba
Bato ba mèndè nô o pôndô bimba môngo tô o wèni
Wé éé a nyangwami ooh muna’ngô nu uuh

Iih mudôléd’a muto ka oa
Wé nyamsè nyolo
Ngéngét’asu nya famille
I ma dima bunya mènè
Bato ba mèndè nô o pôndô bimba môngo tô o wèni
Wo wo ooh ihhh Wo wo ohh

ihh
Nâlo nô o Yaondè
Na timba o Duala
Na bomanè nde na
Oa kata lamba
Bato ba mèndè nô o pôndô bimba môngo tô o wèni
Wé éé a ndom’ami oh di bèn nde oa mènè mô éé

Na wasi o Buea
Na wasa o Banganté
Na poi nô o Nkongsamba
Na kata Manengouba
Bato ba mèndè nô o pôndô bimba môngo tô o wèni
Wo ooh a nyangwami ooh muna’ngô nu uuh

Oohh  mudôléd’a muto ka oa
Wé nyamsè nyolo
Ngéngét’asu nya famille
é ma dima bunya mènè
Bato ba mèndè nô o pôndô bimba môngo tô o wèni
Wo wo ooh ihhh

Mbana o mala tè éé
Wôngèlè mboa éé
O ma timba tè éé
Wôngèlè bana
Mbana o si dimbéa na éé
Bona bongô bèsè
Ba méya oa éé
O  mala tè éé
Wôngèlè mboa éé
O ma timba tè éé
Wôngèlè bana
O  si dimbéa na éé
Famille angô nyèsè
E  méya oa éé

O  mala tè éé
Wôngèlè mboa éé
O ma timba tè éé
Wôngèlè bana
son oi dimbéa na éé
Famille angô nyèsè
é  méya oa éé

A nyangw’ami ooh
Muna ngô nu
E sayasayanè o mundi mwèsè
Bélé loba lôngô
A bwéyé oa  ndedi
Mun’angô nya muto
Loba son son son ooh
Bwéya mô ndédi ihhh até
« A nyangw’am kanè nyola bana bôngô dom la miladi na sâmba dom la bana nde na o bôlônè mun’angô nya muto nika nyé maladi wè èèh »
Wé a loba lami ooooohhhh

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl