BEN DECCA - Meb'a Muto Lyrics | Kamerlyrics
BEN DECCA

Meb'a Muto

BEN DECCA

Les Paroles de "Meb'a Muto" par BEN DECCA

ECOUTER LA CHANSON

Ponda o ta nô o wasa iihh a mumi ooh wé éé
Ndolo tô nè éé iyo ooh a mumi ooh
Mbana ékongo yo é ta nde o mbo’angô
Nde yala o miyénga o mboa bomi ba pèpè èh

Ponda o ta nô o wasa iih a mumi ooh wé éé
Ndolo tô nè éé iyo ooh a mumi ooh
Esulu ya bonnes manières mbana é ta nde o mbo’angô
Nde yala o miyénga o mboa bomi ba pèpè èèh

E tamb’a myénya èi  poi tè o 5ème avenue
Osi  ma wana mô o mbo’ami éé
Nyèndi ési poi tè mutè mwa muna mbu samba aah
Osi ma sôlônè mô o mboa pap’ami éé

O kom pon nde mba mbungé o misô éé a mumi
Na mbia mwam pè a mumi ooh
Sèna oa mô o ta pon nde o wuta nyandi éé
Na wéngèlè mba nâ na sôlé o mba’angô ôhh
Na wéngèlè mba nâ na sôlé o mba’angô ôhh

Mbana a Dora ooh loko lôngô iyo ooh
Mbana désirée muna ooh betunè bôngô bé éé
Mbana Katy decca loko lôngô sô iyo ooh

« Senga sô maléa mamam »
Bomèlè iyo nde o bomèlè, bomèlè iyo ooh
Bomèlè iyo nde o bomèlè, bomèlè o ma pula fille éé
Nyawa pépa nyawa o ma kaské kaba
Nyawa pépa, nyawa o ma pula lady éé

Bomèlè iyo nde o bomèlè, bomèlè iyo ooh
Bomèlè iyo nde o bomèlè, bomèlè o ma pula fille éé
Nyawa pépa nyawa o ma kaské kaba
Nyawa pépa, nyawa o ma pula lady éé
Bana mabola môngô ma bobé ma mendè so bè
ma koma mba o minyangadu éé ayo oo wèè
(o dimbéya ndolo éé)
Ayo ooh mam’ami oo wè èèh
(o dimbéya ndolo éé)
Ayo ooh mam’ami oo
(o dimbéya ndolo éé)
Iyo ooh ndolo ési mondéya é ma siba nde éé ayé éé
(mô é ma siba nde éé )
Ohh mô mô é ben sô nde mambo ma ma suwèlè mô éé até éé
(kè é ma siba nde éé)
iyo ooh ndolo ési mondéya é ma siba nde éé ayé éé
(mô é ma siba nde éé )
Ohh mô mô é ben sô nde mambo ma ma suwèlè mô éé até éé
(kè é ma siba nde éé)
Biya na nika éé mwa mô biya na nika éé
Biya na nika éé a mumi
Biya na nika éé mwa mô biya na nika éé
Biya na nika éé mbana sésé ayo ooh
Môni môngô mu ni tomba nde happy
Na bana ba yéfi iih
Môni môngô mu ni tomba nde Alpha éé night-club
Na ngus’a ladies
Moni môngô mu ni tomba nde o touristique
O mboa ala aaaah
A mumi wé éé, Bédèmo ba mbindo éé
A mumi wé éé, Bédèmo ba mbindo éé
A mumi wé éé , O buki na satan éé
A mumi wé éé , Oa mô wé nde sauvage

Bomèlè iyo nde o bomèlè, bomèlè iyo ooh
Bomèlè iyo nde o bomèlè, bomèlè o ma pula fille éé
Nyawa pépa nyawa o ma kaské kaba
Nyawa pépa, nyawa o ma pula lady éé

Bomèlè iyo nde o bomèlè, bomèlè iyo ooh
Bomèlè iyo nde o bomèlè, bomèlè o ma pula fille éé
Nyawa pépa nyawa o ma kaské kaba
Nyawa pépa, nyawa o ma pula lady éé

Sésé é ni séisè mba ngando bulu na bulu éé ayé
Loko lami éé dima nyama sô éé ( a mumi oo oa pula mba lambo éé)
Lambo, lambo yo oo, lambo lambo éé
Lambo, lambo ohh (mbana labo éé)
Lambo, lambo yo oo, lambo lambo éé
Lambo, lambo ohh (mbana lambo éé)
Lambo, lambo yo oo, lambo lambo éé
Lambo, lambo ohh (mbana lambo éé)
Lambo, lambo yo oo, lambo lambo éé
Lambo, lambo ohh
(oa pula mba lambo éé)
Oa pula mba lambo éé ayo ooh
(oa pula mba lambo éé)
Lambo, lambo ohh
(oa pula mba lambo éé)
Lambo, lambo ohh
(mbana oa pula mba lambo éé)
Oa ma kusa lambo éé
Mban O puli tè sésé éé
O ma dâ sô sésé
Oohh oa pula sô sésé éé
Mbana sisi cool o buli tè jôjé
Mbana ma ooh bola sô mô
Mbana jacky ndemba ooh o buli tè sésé
Iyo a mama ooh bola sô mô sésé
Mbana jacky ndemba ooh o buli tè sésé
Iyo a mama ooh bola sô mô sésé
Na bélènde mô na iyo, na bélè nde mô, na bélè nde mô
Yoma sésé
Bol’a sô mô sésé

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl