DINA BELL - Wala Longo Lyrics | Kamerlyrics
DINA BELL

Wala Longo (Ton Départ)

DINA BELL

Les Paroles de "Wala Longo" par DINA BELL

Album: Longe

Année: 1981

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Ehh jabanè di timbi sô  o pô jumba jômbe lâsu 
Na ta nde nôngèlè na o busi tè o mènde o timba
Nde e timbi nde pula na walé nde wala lèsè
Nèi lingi nde na kwala nde bôngô nâ bulu bon pô tè wangè
 bo wodisè  na mba mongèlè
Na bènè oa ma bobé
nèi ta nâ senga nâ mumi a ya pè tô ngul'a  mbela
Nde é titi lambo na bi nâ na diya na tondi oa na mènde pè
Na mende pè sukaknè kwala na you are the best in my live
Nde é mende nde pula na, wôngèlè na ndolo na ta na bènènè oa
E ta nde lambo la loko
Nyol' a na na bi na na ta na tôndô oa
Na ta na tôndô oa na bi nika
Mba pè na bi na oa pè o ta o tôndô mba
E titi njôm


Wala bwam iihh a muto ooh éé
Lôlndô lôngô eehh di dôlé éé
Wala bwam iihh a muto ooh éé
Lôndô lôngô eehh di dôlé eehh
Nôngèlè na wala lôngô 
Di ma wana nde misînga
Nde na miambo eehh
Nde to lambo ee maaama

Nde o nôngui nde mba lo oohh
Ka yoma  pisis’a dibato ee
(Wala lôngô di bwésè mba ison eehh)
Na a nyawédi tè iyo ee to nja nde a bangwa mo eehh
(Wala lôngô di bwésè mba ison ee)
oa  mô o nôngi nde mba lo 
Ka yoma  médi ma mundi  ee
(Wala lôngô di bwésè mba ison ee)
Mba na nyami tè iyo to nja nde a pôngô mô ee 

Huumm Nde mba sô oh a muto oohhéé
To bunya bwa longè na si boli wa muléma mwam i na eehh
Na son’a malinga nde oa mo o mala nde eehh

(Wala lôngô di si bwésè mba ison éé)

wala lôngô sô nde lé ndolo

jongwanè lasu sô nde lé ndolo

(Wala lôngô di si bwésè mba ison éé)

Wala lôngô di si bwésè mba ison eehh

wala lôngô sô nde lé ndooolo aahh

jongwanè lasu sô nde lé ndolo

(Wala lôngô di si bwésè mba ison ee) 
Nde to lambo disi nyam’i eehh
Mama oohh mba to bunya nasi nènguèlè wa malinga eehh
Nde ala aahh
Nga o nôngui  sô nde mba ka son'angô  ya é bola na ginya eehh
mba  na nyami tè iyo nde wa mô o pimba mba eehh

Huumm
Nga o  nôngi sô nde mba ka muna dibongo
(Wala lôngô di si bwésè mba ison ee)  

Rosy oohh
mba na koki nô pè iyo eehh nde wa mô o panga mba eehh 
Nde to lambo disi nyam i eehh 
(Wala lôngô di si bwésè mba ison ee)
Oohh a muto oohhéé
Wala lôngô nde lé mba sésé eehh
(Wala lôngô di si bwésè mba ison ee)

Wala lôngô nde lé mba sésé eehh
Nde wala bwam oh a muto ooh éé
(Wala lôngô di si bwésè mba ison ee)

Lôndô lôngô di dolé ééhh
(Wala lôngô di si bwésè mba ison ee)

Wala bwam i a muto oohh 
Humm lôndô lôngô di dôlé ééhh 
Wala lôngô di si bwésè mba ison eehh

Humm wala lôngô di dôlé ééhh

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2023 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl