BEN DECCA Feat GRACE DECCA - Eyal'a Go Lyrics | Kamerlyrics
BEN DECCA

Eyal'a Go (Ta Parole)

BEN DECCA Feat GRACE DECCA

Les Paroles de "Eyal'a Go" par BEN DECCA

Album: Amour à sens Unique

Année: 1988

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Mba né ndé poula na o langwéyè mba yé ékwadi
Yéna mba mo né no  o sénga ngéa
Makom mam iyé ayooo ndé ma wanédi pon mba mi miango
A ndol'am iyo, o maséngisè muléma mwam sésé
 
Mba né ndé pula na o langwéyè mba  yé ékwadi
Yéna mba mo né no o sénga 'ngéa
Makom ma iyé ayooo ndé ma wanédi pon mba mi miango
A ndol'am iyooo, o maséngisè muléma mwam sésé

Ebanja na éyala é mabusè oa 'mu dumbo ndé na madubèno, ndolo, wèèè até
Toh djé mô é mabusè oa 'mundumbu ndé na madubèno ééé, bia so
Eyala é mabusè oa 'mudumbu ndé na madubèno, ndolo wèèè até
Toh djé mô é mabusè oa 'mudumbu ndé na madubèno ééé bia so
 
Mba na ba langwédi mba na ééé bèn oa 'ngéa na nunè wonè
O ma pèyè o mitowa ééé, kè mba mo na titi ééé
Mba na ba kwala ndé mba na ééé bèni oa 'ngéa na nunè wonè
O mapèyè o mitowa ééé, kè mba mo na titi ééé
kè mba mo na titi ééé, Ma ooo
kè mba mo na titi ééé
kè mba mo...

Na mawolo pon so ndé misia ma mbémbé ééé, Mamam iyooo
Na mawolo pon so ndé misia ma mbémbé ééé i iyooo o i dimbéa na ééé
Ndol'asu, mba na mo é tombi makombi na mikékisan, suwèlè mba ééé, ndol'am iyoo ayééé
E tombi makombi na mikékisan, suwèlè mba ééé, na ko
Suwèlè mba ééé, ndol'am iyo
Mba na mo é tombi makombi na mikékisan, suwèlè mba ééé, na ko

Na mawolo pon so ndé misia ma mbémbé ééé, Mamam iyooo, ayé
Bunya tèngè o bélè mba ééé
Bunya tèngè o kwalisanè mba ééé
Bunya tèngè oa na mba na i iyooo wèèè ooo

Ndol'am iyo, ndol'am iyo
Ndol'am iyo, bongo tom
Ndol'am iyo, ndol'am iyo
Biso na oa ééé o bwindéa
Ndol'am iyo, ndol'am iyo
Ndol'am iyo, bongo tom
Ndol'am iyo, ndol'am iyo
Biso na oa ééé o bwindéa


Bia na oa ndé na posi no, a mumi ooo
Bia na oa ndé na tondi no, a mumi ooo
O i banga mba ééé ééé, o i tombo mba ééé ooo
O i bwa bongo ééé, o i soa pè to bunya eeh


Ndol'am iyo, ndol'am iyo
Ndol'am iyo, bongo tom
Ndol'am iyo, ndol'am iyo
Biso na oa ééé o bwindéa
 
Biso na oa ééé o bwindéa
Biso na oa ééé o bwindéa

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl