RICHARD BONA - Na Mala Nde Lyrics | Kamerlyrics
RICHARD BONA

Na Mala Nde

RICHARD BONA

Lyrics for "Na Mala Nde" by RICHARD BONA

Album: Scenes From My Life

Year: 1999

ARTIST DETAILS

ALL LYRICS BY ARTIST

PLAY THE SONG

Télécharger

Wala lôngô mô na séngi ndutu na bwa maladi
Na bwa muñègè ñola mabola mén’obodi nô
Na wôdi wasa njom’a lambo di bodi wénô wala
Na timbi sô na bona songo ndé bé njôm’a lambo

Na mala ndé, na mala ndé, lon lon lon

Na’a bè na môngèlè (o sin’a bôlô ?) minya ma kwan
O langwa myango ména mita ndé ma mbalè
O nini wèngè minya ma bwam mô mi tombi pasa
Ndé wala bwam di ma loméa wa masoma

Na mala ndé, na mala ndé, lon lon lon
Na mala ndé, na mala ndé, lon lon lon
Na mala ndé, na mala ndé, lon lon lon
Na mala ndé, na mala ndé...

Na’a bè na môngèlè (o sin’a bôlô ?) minya ma kwan
O langwa myango ména mita ndé ma mbalè
O nini wèngè minya ma bwam mô mi tombi pasa
Wala bwam di ma loméa wa masoma

Na mala ndé, na mala ndé, lon lon lon
Na mala ndé, na mala ndé, lon lon lon
Na mala ndé, na mala ndé, lon lon lon

Na bè na mongèlè, na bè na mongèlè, (...)

Na mala ndé, na mala ndé, lon lon lon

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2020 All Rights Reserved. Designed by Donsyl