HENRI DIKONGUE - Africa Lyrics | Kamerlyrics
HENRI DIKONGUE
Lyrics for "Africa" by HENRI DIKONGUE

PLAY THE SONG

Africa ooh bana bôngô ba wô na mbémbé
Africa ooh bana bôngô ba wô na takè

Te kulé nga yewé so mama yowé
Te kulé nga yewé so mama yowé


Bakala ba ben nde ebola wôndô bisô
Di si mende tukwa tô bunya
To di bolea nde mô
Di mendè taka bunya tengè
To di bolea nde mo
Di mendè taka bunya tengè

Te kule da yé oho,  so mama yowé
Africa, Africa mama, jai  é mende bwa oa é oh
Africa kule da yého, Africa éé

Africa ooh bana bôngô ba wô na mbembe
Africa ooh bana lôngô ba wô na Injustice
Africa ooh bana lôngô ba wo na mbémbé

Nyola iléma su i ndéné, Di mènè nde mukala ka loba oh
Nyola iléma su i ndéné , Di mènè nde mukala ka loba oh

To di bolea te nde mô é, di mende taka bunya tengè
To di bolea te nde mô é, di mende taka bunya tengè

Mô mô a ben nde ebola wundo  bisô di si mende tukwa to bunya
Mô mô a ben nde ebola wundo  biso di si mende tukwa to bunya

Africa Africa mama, Africa é
Africa kulé da yé oh, Africa é

Africa ooh bana bôngô ba wô na mbambe
Africa ooh bana bôngô ba wô na takè
(te kulé da yowé, so mama yowé )
Africa ooh bana bôngô ba wô na justive
(Boti mama Africa)
Africa ooh bana bôngô ba wô na mbembe
(Africa Africa, so mama yowé)

Africa Africa …
Africa ooh bana bôngô ba wô na mbembe…

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 All Rights Reserved. Designed by Donsyl