GRACE DECCA Feat BEN DECCA - Osi Dimbea Lyrics | Kamerlyrics
GRACE DECCA

Osi Dimbea

GRACE DECCA Feat BEN DECCA

Lyrics for "Osi Dimbea" by GRACE DECCA

Album: Le Duo

Year: 1995

ARTIST DETAILS

ALL LYRICS BY ARTIST

PLAY THE SONG

[Grace Decca]:
Biya sô na mba mumi na tôndi ndé oa é
To be nde na loki la mbamba ba botisé nô mba ndolo nyol'ango
Biya na némédi é
To é bè pè sô ndé na ni mbuw'épupa yé
To wei ya lowè mumi ndol'ami mô é tingamè ndé o nyol'ango

[Ben Decca]:
Biya sô na muto mba éh ayooh mulemilem éé
T'é bè pon ndé dina la san san boy mba mô na kusi o nyol'ango
Biya nâ na tôndi é
Té bè pôn ndé mikékisan ma wasé ayé
Biya ndé na muto ndol'ami mo é tingamè ndé o nyol'ango

Ebanja na mumi tô mô a si mendè o tôndô oa ka mba é
Na ma bata ndé na ayowo
Mumi tô mô a si mendè o tôndô oa ka ka mba
Na longédi oa mushualala mwami ayé
Na  batéa pè so na oa  eva éé hmmm
Mumi tô mô a si mendè o tôndô oa ka  mba

[Grace DECCA]:
Ayoo mba é
Muto tô mô a si mendè o tôndô oa ka ka mba
Ba mendè pôn sô sala oa ma'a nyolo ka mba
Ba mendè langwéa wa biyala ba ndombi
Mulemilemi na ma langeya no oa
Ndé muto tô mô a si mendè o tôndô oa ka mba

[Ben DECCA]:
Mu mwengé éééh, mun mwengé
Mwengé mwa ndolo a iyo mba mô né pôn sô o lôngô o nyol'angô
Bia na munyengè wè
To é bè pôn sô ndé mikékisan ma wasé ayé
Bia ndé na muto mbalè ndol'ami mô é tingamè ayé

[Grace Decca]:
Tuwé to bwan a mumi mba na tôndi oa
Ebanja wa pôn sô ndé o léyé mba édubé na sibisè la nyolo
Bia na némédi, t'ébè pôn sô ndé na ni mbuw'épupa ayé
To weya lowa mumi ndol'ami mo é tingamè ndé o nyol'angô
Ebanjana muto tô mô a si mendè o tôndô oa  ka mba (ayo oo)
Muto tô mô a si mendè o tôndô oa  ka mba
(Né munyengè ke na ma senga ékwad'angô wé)
Ba mendè langweya oa biyala ba ndombi
Mulemilemi na ma langwea no oa
Ndé muto tô mô a si mendè o tôndô oa  ka mba

Muto tô mô a mendè o tôndô oa  ka mba
Muto tô mô a mendè o tôndô oa  ka mba
na ma bata nde nâ éé muto tô mô a si mendè o tôndô oa ka mba
Ba mendè langwéa wa biyala ba ndombi
Mulemilemi na ma langwea no oa
Ndé muto tô mô a si mendè o tôndô oa ka mba

Ndé muto tô mô a si mendè o tôndô oa ka mba
na ma bata nde nâ éé muto tô mô a si mendè o tôndô oa ka mba
Ba mendè langwéya wa biyala ba ndombi
Mulemilemi na ma langweya no oa
Ndé muto tô mô a si mendè o tôndô oa ka mba

Ndé muto tô mô a si mendè o tôndô oa ka mba
Ba mendè langwéya wa biyala ba ndombi
Mulemilemi na ma langweya no wa
Ndé muto tô mô a si mendè o tôndô oa ka mba

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 All Rights Reserved. Designed by Donsyl