RICHARD BONA - Dipama Lyrics | Kamerlyrics
RICHARD BONA

Dipama

RICHARD BONA

Lyrics for "Dipama" by RICHARD BONA

Album: Tiki

Year: 2005

ARTIST DETAILS

ALL LYRICS BY ARTIST

PLAY THE SONG

Télécharger

A mbañ' a du wè dipama
Sènga to nunè
Tô nunè a titi ndè din dipama wè nô
Oa èsèlè ndo na kumba
Sunga nyolo jalè

Némèdi oa na dipama
Nduki na iwiyè
Ndè jôngèlè lam
Lè ndè na o tukwè

Oa, o bi wèngè sè tu kiyèlè
Sunga nyolo son jalè

Di kwala tè kwala tè na musango
Di kwala tè mutibè
Si malabè malabè na musango
Si malabè mutibè

Sè oa nu
Moyo na wa nè
njiba a jèngu èè mo nya dangwa
Jika ndutu wè no
Jiba jèngu èè nyè ndè lundu pun

Di kwala tè kwala tè na musango
Di kwala tè mutibè

Son èsèlè mba mba néméyé oa na dipama
Din lôngô di buki myango è na wôlô
Itum'a mulema mbalè
Mba nèmbi è wè lambo

Oa, o bi wèngè sè tu kiyèlè
Di bè tô kumba tô pî jalè

Di kwala tè kwala tè na musango (mbalè na)
Di kwala tè mutibè
Si malabè malabè na musango
Si malabè mutibè

(mulema)
Di kwala tè kwala tè na musango (hmmm)
Di kwala tè mutibè
Si malabè malabè na musango
Si malabè mutibè

Di kwala tè kwala tè na musango (mbalè na)
Di kwala tè mutibè
Si malabè malabè na musango
Si malabè mutibè

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2020 All Rights Reserved. Designed by Donsyl