RICHARD BONA - Dipama Lyrics | Kamerlyrics
RICHARD BONA

Dipama

RICHARD BONA

Lyrics for "Dipama" by RICHARD BONA

Album: Tiki

Year: 2005

ARTIST DETAILS

ALL LYRICS BY ARTIST

PLAY THE SONG

...
A mbañ' a du wè dipama
Sènga to nunè
Tô nunè a titi ndè din dipama wè nô
Oa èsèlè ndo na kumba
Sunga nyolo jalè
...
Némèdi oa na dipama
Nduki na iwiyè
Ndè jôngèlè lam lè ndè na o tukwè
Oa, o bi wèngè sèto kiyèlè
Sunga nyolo son jalè
Di kwala tè kwala tè na musango
Di kwala tè mutibè
Son alabè malabè na musango
Di malatè mutibè
Sè oa nu
Moyo na wa nè
njiba a jèngu èè mo nya dangwa
Jika ndutu wè no
Jiba jèngu èè nyè ndè lundu pun
Di kwala tè kwala tè na musango
Di kwala tè mutibè
Son èsèlè mba mba néméyé oa na dipama
Din lôngô di buki myango è na wôlô
Itum'a mulema mbalè
Mba nèmbi è wè lambo
Oa, o bi wèngè sèto kiyèlè
Di bè tô kumba tô pî jalè
Di kwala tè kwala tè na musango (mbalè na)
Di kwala tè mutibè
Son alabè malabè na musango
Di malatè mutibè
....
(mulema)
Di kwala tè kwala tè na musango (hmmm)
Di kwala tè mutibè
Son alabè malabè na musango
Di malatè mutibè
Di kwala tè kwala tè na musango (mbalè na)
Di kwala tè mutibè
Son alabè alabè na musango
Di malatè mutibè

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 All Rights Reserved. Designed by Donsyl