CHARLOTTE DIPANDA - Muna Lyrics | Kamerlyrics
CHARLOTTE DIPANDA
Lyrics for "Muna" by CHARLOTTE DIPANDA

Album: Un jour dans ma vie

Year: 2017

ARTIST DETAILS

ALL LYRICS BY ARTIST

PLAY THE SONG

Ya tè békwadi ma nu muna 
Tina na ma sowa, tina na ma sowa 
Ya tè békwadi ma nu muna 
Tina na ma sowa, tina na ma sowa 

Nongèlè tè nèni a ta nô o yabè lao
Na ma kanè nde loba na bolé mba nginya jokwèlè mô 
Nèni nin wasé nyéna nô é londa makôbi jita aah
Di tita mbalè 
Ayé ayé ayé éé (tina na ma sowa)
Ayé ayé ayé (tina na ma sowa)
Ayé ayé ayé 
Mapita na kusi nô nin mbalè 

Ya tè békwadi ma nu muna 
Tina na ma sowa, tina na ma sowa 
Ya tè békwadi ma nu muna 
Tina na ma sowa, tina na ma sowa 

Nongèlè tè nèni ngéa nyé nô bwaba aa
Na ma kanè nde mô na a sengé doi 
Di ma léyé ngéa 
Télè muléma o léyè mô ndolo na kubè nika aa
Loba nde é ndolo oo

Ayé ayé ayé (tina na ma sowa)
Ayé ayé ayé (tina na ma sowa)
Ayé ayé ayé… 

 Makakan na kusi mé mbalè èè
Esibè oa, na si wusa èè o biya na 
Na mendè pon o tondô oa 
Nika nde nyé… ndol’iwiyè èè
….

Ayé ayé ayé (dina na ma sowa)
Ayé ayé ayé (dina na ma sowa)
Ayé ayé ayé 

Mapita na kusi nô mé mbalè èè (dina na ma sowa)
Hummm… (dina na ma sowa)
Ayé ayé ayé (dina na ma sowa)
Ayé ayé ayé (dina na ma sowa)

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 All Rights Reserved. Designed by Donsyl