FEFE BEKOMBO - Bunya Bo Ma Winda Lyrics | Kamerlyrics
FEFE BEKOMBO

Bunya Bo Ma Winda

FEFE BEKOMBO

Lyrics for "Bunya Bo Ma Winda" by FEFE BEKOMBO

Album: Bunya Bo Ma Winda

Year: 0

ARTIST DETAILS

ALL LYRICS BY ARTIST

PLAY THE SONG

Oa pon nde na kwè nô diya lam’i
Na dango tè oa pè o dangwa éé
Oa pon nde na kwè nô diya lam’i
Na dango tè oa pè o dangwa éé
Ngéa e diya étum jita 
Nani sôngèlè nde minya masu 
Ngéa e diya etum jita dudu
Nde bunya bo ma winda 
Jé pon ndé bisô ba ba’a
E ma pula sontanèlè jita 
Ngéa e diya bwaba jita chérie 
Nde bunya bo ma winda 

Son son tuma nyolo
Kè bunya bo ma winda éé
Son son tuma nyolo
Kè bunya bo ma winda aa

Oa pon nde na kwè nô diya lam’i
Na dango tè oa pè o dangwa éé
Oa pon nde na kwè nô diya lam’i
Na dango tè oa pè o dangwa éé
Ngéa e diya étum jita 
Bani sôngèlè nde minya masu 
Ngéa e diya etum jita dudu
Nde bunya bo ma winda 
Jé pon ndé bisô ba ba’a
E ma pula sontanèlè jita 
Ngéa e diya bwaba jita chérie 
Nde bunya bo ma winda 

Son son tuma nyolo
Kè bunya bo ma winda éé
Son son tuma nyolo
Kè bunya bo ma winda aa

Longè lé pon betaňsédi 
Na banè bé tè o nutu na mbémbé
Kè banè bé ndé misombwisè 
Até longè disi mendè bô 

Longè lé pon betaňsédi 
Na banè bé tè o nutu na mbémbé
Kè banè bé ndé misombwisè 
Até longè disi mendè bô 

Ayowo yowo longè lami 
Kè bunya bo ma winda wé éé
Ayowo yowo longè lami 
Kè bunya bo ma winda wé éé
Ayowo yowo longè lami 
Kè bunya bo ma winda wé éé

Oa pon nde na kwè nô diya lam’i
Na dango tè oa pè o dangwa éé
Oa pon nde na kwè nô diya lam’i
Na dango tè oa pè o dangwa éé

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2021 All Rights Reserved. Designed by Donsyl