BLICK BASSY - Lipém Lyrics | Kamerlyrics
BLICK BASSY

Lipém (Lipém)

BLICK BASSY

Lyrics for "Lipém" by BLICK BASSY

Album: Lipém (Single)

Year: 2019

©2019 Nø Førmat! / tôt Ou tard

ARTIST DETAILS

ALL LYRICS BY ARTIST

PLAY THE SONG

Woo mè bi wél inyu loñ
Mbai mè ngui tarak yó
Woo, di bi kwél lipan
Soñ I bé I bénguèguè mbogui

Wo, di bi tétna bé matam
Di bi yiglè bé bidjél
Di bi kosma loñ ibot litén
Wóm, di bi yiglè wo litén
Sañ yés I bénè loñ woho
Woo, di bi kwél inyu loñ
Bi banga, gwón di b yiglè bé

Woo di bi wél inyu loñ
Gold ini, di bi yiglè bé
Wo, di bi tétna bé matam
Di bi yiglè bé bidjél
Di bi kosma loñ ibot litén
Wóm, di bi yiglè wo litén
Sañ yés I bénè loñ woho
Wo, di bi tétna bé matam
Di bi yiglè bé bidjél
Di bi kosma loñ ibot litén
Wóm, di bi yiglè wo litén
Sañ yés I bénè loñ woho

Koguè, pobè, bénguè, bonguè
Ki ba bé massé
Loñ I béna mbog
Soñ I bé I bayag
Koguè, pobè , Póbó, paba
Ki i bé makén
Soñ I bé I bayag

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2021 All Rights Reserved. Designed by Donsyl