HENRI NJOH - Melodies d'Antan Lyrics | Kamerlyrics
HENRI NJOH

Melodies d'Antan

HENRI NJOH

Lyrics for "Melodies d'Antan" by HENRI NJOH

Album: Melodie d'Antam

Year: 0

ARTIST DETAILS

ALL LYRICS BY ARTIST

PLAY THE SONG

Ombwa tè na nyôlôm nô na ndutu
Na ma koma mam misôdi éé wé wé wé 
Waala ndé na dipita la timba
Na tè miséya eeh
Oa pè wala nde eeh

Na ma pula na o sôntanè eeh wé wé wé wé eeh
Na ma pula na o biyé na 
Sè tô mba ndé na beni njomi’iiéé
Nya sû la ndol’asu uuh

Binyô makom mam yé ndédi
Ebèn na bôngô ôhh
Bekato bési mendè bô tô bunya até éé
Ebango yé mba o muléma a makôm mam
Nja nu bi, nja nu bi sû là mam mèsè 

Nja nu bi, nja nu bi, nja nu bi iih 
Nja nu bi ndutu na ben nô o muléma aah
Na o ta ndi, na ben nde wamènè mô o muléma
Nja nu bi, nja nu bi, nja nu bi iih 
Njè nu yi, nèa nu yi, njè nu yi ndutu i yéhé mab imwè èè
Mabwindi mwè ta mwé iyè pè ni ndolo yè   
Nja nu yi, nja nu yi, nja nu yi

Mabola môngô ma wamènè ndé 
Ma timbi bôlè bisô na oa 
O nôngi nd’éyom’ébol’a mbamba, na mianga 
Muléma sésé eeh
Muléma sésé ee sésé tô nè 

Na ma bola oa longè lam lèsè 
Na o nôngé mba o bwanga bôngô 
Nâ senga oa bwam jita jita 
Bwam jita, bwam jita, bwam jita aah
 
Eboki eboki njémbèlè èè
Eboki eboki njémbèlè èè
Asima dangwa ee 
Eboki eboki njémbèlè èè
Eboki eboki njémbèlè èè
Son binyô bwéya mô ndedi iih

Leyèlè mô maloba 
Na bi na matiti bû, sibisè wasé éé
Tô nika sô a bè, a bè ndutu
O lemba, o lemba
Leyèlè mô maloba 

Nyông’a muléma mwam’ii 
Misima…
Komba pè asi tôndi iih
Né ndé bu nya nyasam

Muléma mwam mun bôbô ôhh
Na ben njôngi njông’angô 
O bè bèbè na oa éé

Télèyè mba jombè mba na mingéya 

Nga mudi nde mutombi éé
Muma papa éboko ee
Esèlè mba ningéyé Sophie ooh mboa ngô éé
Oi banga mba aah 
Na ta na biya na oa ndé wé mba muto
Ndé na puli sô tè jombwa 
Ng’o titi tè na wô ôh

Minya mam mi tilabè 
Simwa sô di jongèlè tétén
Na si yabanè nginya ee
Na tôpôtôpônè 
Ndé na yabanè dubè 
Mbana na dubè loba 

Bélè mô éé, bélè mô na mùna loba 
Mutôndè wasé   
Bélè mô éé, bélè mô na nya ndolo ooh
Muboléyè wasé   

Bélè mô éé, bélè mô na mùna loba 
Mutôndè wasé   
Bélè mô éé, bélè mô na nya ndolo ooh
Muboléyè wasé   
Dubè mô ee, dubè nu muna loba aa   

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 All Rights Reserved. Designed by Donsyl