NDEDI DIBANGO - Wouma Sesse Lyrics | Kamerlyrics
NDEDI DIBANGO

Wouma Sesse (Endroit de Douleux)

NDEDI DIBANGO

Lyrics for "Wouma Sesse" by NDEDI DIBANGO

Album: It's All Right

Year: 0

ARTIST DETAILS

ALL LYRICS BY ARTIST

PLAY THE SONG

Oa nun nyéna na bodi nô muléma mwam
Oa nun nyéna na tondi nô buka mbamènè
Oa nun nyéna na bodi nô muléma mwam
Oa nun nyéna na tondi nô buka mbamènè ooh

Oa nun nyéna na bodi nô muléma mwam
Oa nun nyéna na tondi nô buka mbamènè
Oa nun nyéna na bodi nô muléma mwam
Oa nun nyéna na tondi nô buka mbamènè ooh

Nin wèngè on’i diya mba éé
Nin wèngè on’i choma mba éé
Nin wèngè on’i diya mba éé
Nin wèngè on’i choma mba éé ooh

Bomba la jinda diyô di mamba o jatèlè
Bomba la jinda diyô di mamba o jatèlè
Bomba la jinda diyô di mamba o jatèlè
Bomba la jinda diyô di mamba o jatèlè ehh oh

Bomba la jinda diyô di mamba o jatèlè
Bomba la jinda diyô di mamba o jatèlè
Bomba la jinda diyô di mamba o jatèlè
Bomba la jinda diyô di mamba o jatèlè ehh oh

Bana mba nde na kusi ninka éé

Longè la nin wèngè mô di ben pon bédingèdingè jita éé ooh
Mbana ponda nin wèngè a iyo ooh
Na misônô nyai na nyai 

Longè la nin wèngè mô di ben pon bédingèdingè jita éé ooh
Mbana ponda nin wèngè a iyo ooh
Na misônô nyai na nyai 

O bi nô wengè èèh o bi kiyèlè wa ee
O bi nô wengè èèh o bi kiyèlè wa ee
O bi nô wengè èèh o bi kiyèlè wa ee
O bi nô wengè èèh o bi kiyèlè wa ee

Humm na senga bobé, na senga bobé
Na senga bobé, na senga bobé

Longè la nin wèngè mô di ben pon bédingèdingè jita éé ooh
Mbana ponda nin wèngè a iyo ooh
Na misônô nyai na nyai

Longè la nin wèngè mô di ben pon bédingèdingè jita éé ooh
Mbana ponda nin wèngè a iyo ooh
Na misônô nyai na nyai

O bi nô wengè èèh o bi kiyèlè wa ee
O bi nô wengè èèh o bi kiyèlè wa ee
O bi nô wengè èèh o bi kiyèlè wa ee
O bi nô wengè èèh o bi kiyèlè wa ee

Humm na senga bobé, na senga bobé
Na senga bobé, na senga bobé

Wuma sésé mô esi ma bô pon muni éé à ndolo
Tô nembé nde na muléma iyé éé
Na si ma wèlè pon o dimbéa oa 
Tô nembé nde na muléma iyé éé
Na si ma wèlè pon o dimbéa oa 

Wuma sésé mô esi ma bô pon muni éé à ndolo
Wuma sésé mô esi ma bô pon muni éé à ndolo

Bunya tèngè na muséya iyé éé
Bunya tèngè mba na môngèlè oa 
Bunya tèngè na muséya iyé éé
Bunya tèngè mba na môngèlè oa

Wuma sésé mô esi ma bô pon muni éé à ndolo
Wuma sésé mô esi ma bô pon muni éé à ndolo

Jô jôki,  Jô jôki, Jô jôki, Jô jôki
Jô jôki,  Jô jôki, Jô jôki, Jô jôki

Tô nembé nde na muléma iyé éé
Na si ma wèlè pon o dimbéa oa 
Tô nembé nde na muléma iyé éé
Na si ma wèlè pon o dimbéa oa 

Bunya tèngè na muséya iyé éé
Bunya tèngè mba na môngèlè oa 
Bunya tèngè na muséya iyé éé
Bunya tèngè mba na môngèlè oa

Tô nembé nde na muléma iyé éé
Bunya tèngè mba na môngèlè oa
Tô nembé nde na muléma iyé éé
Bunya tèngè mba na môngèlè oa

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 All Rights Reserved. Designed by Donsyl