PETIT PAYS - Diba La Bobé Lyrics | Kamerlyrics
PETIT PAYS

Diba La Bobé

PETIT PAYS

Lyrics for "Diba La Bobé" by PETIT PAYS

Album: Diba la Bobé (Single)

Year: 2019

ARTIST DETAILS

ALL LYRICS BY ARTIST

PLAY THE SONG

Diba la bobé lé nde lambo éé
Diba la bobé lé nde lambo éé
Diba la bobé lé nde lambo éé
Diba la bobé lé nde lambo éé mama 

Na nôngi mumi éé na wèlè mô o bolongi éé
Na nôngô ,u,i na wèlè mô o bolongi éé
A poi nô o mboa su a londè nde miambo éé
A poi nô o mboa su a londè nde bekwadi 

Diba la bobé lé nde lambo éé
Diba la bobé lé nde lambo éé
Diba la bobé lé nde lambo éé
Diba la bobé lé nde lambo éé mama 

A mumi iih o ma pula nde njé éé
A mumi iih o ma pula nde njé éé
Na boli oa nyol’ami éé o ma pula ndé njé éé

A mumi iih o ma pula nde njé éé
A mumi iih o ma pula nde njé éé
Na boli oa nyol’ami éé o ma pula ndé njé éé ooh

Na sowedi oa mbôti pond’esombè 
Na bola oa mambo mèsè pond’esombè
Na bodi oa nyol’ami éé pond’ésombe 
 Na bola oa mambo ma nyôngônyôngô pond’esombe 
Oa ma pula nde njé o nini wèngè ayo ooh
O ma wasa ndé njé o mundi wèngè ayo ooh
O sonkanè mba loko éé yowo ooh
O sonkanè mba loko éé yowo ooh
O sonkanè, O sonkanè, O sonkanè
O sonkanè mba loko éé yowo ooh
O sonkanè mba loko éé yowo ooh
O sonkanè, O sonkanè, O sonkanè

Na boli oa nyol’am
Na bola oa mambo mèsè 

A mumi iih o ma pula nde njé éé
A mumi iih o ma pula nde njé éé
Na boli oa nyol’ami éé o ma pula ndé njé éé oh 
O sonkanè mba loko éé yowo ooh
O sonkanè mba loko éé yowo ooh
O sonkanè, O sonkanè, O sonkanè

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2021 All Rights Reserved. Designed by Donsyl