DORA DECCA - Mboa Lyrics | Kamerlyrics
DORA DECCA

Mboa

DORA DECCA

Lyrics for "Mboa" by DORA DECCA

Album: Aphrodite

Year: 2002

ARTIST DETAILS

ALL LYRICS BY ARTIST

PLAY THE SONG

Mboa nyé nde mboa na tè na o bwindéa éé
Tô ébè nde on ngéa ongèlè mboa ngô ôhh
Ebanja na wuba ésima lôngô o mwén ébokombo éé
Ongèlè sô mboa ngô na mbia môngô éé

Mboa nyé nde mboa na tè na o bwindéa éé
Tô ébè nde on ngéa ongèlè mboa ngô ôhh
Ebanja na wuba ésima lôngô o mwén ébokombo éé
(Ongèlè sô mboa ngô na mbia môngô éé)
Oi dimbéa (Ongèlè sô mboa ngô na mbia môngô éé)
Oi dimbéa (Ongèlè sô mboa ngô na mbia môngô éé)

Mbana mboa nyé nde mboa na tè na o bwindéa éé
Tô ébè nde on ngéa ongèlè mboa ngô ôhh
Ebanja na wuba ésima lôngô o mwén ébokombo éé
Oi dimbéa (Ongèlè sô mboa ngô na mbia môngô éé)

O  sengi nô minango m’ékombo éé
O wèlè mô natèna o mony
O poi nô tén éé o ni boma nde edingè éé
O  sengi nô minango m’ékombo éé
O wèlè mô natèna o mony
O poi nô tén éé o ni boma nde edingè éé

Oloiyo ooh ina ooh belombo éé
(Kwè  nde mba na tè na nyingo nèi mènè bu na kô éé)
Oloiyo ooh ina ooh belombo éé
(Kwè  nde mba na tè na nyingo nèi mènè bu na wô éé)
Oloiyo ooh ina ooh belombo éé
(Kwè  nde mba na tè na nyingo nèi mènè bu na kô éé)
Oloiyo ooh ina ooh belombo éé
(Kwè  nde mba na tè na nyingo nèi mènè bu na wô éé)

Nèi mènè bu éé (kwè  nde mba na tè na nyingo nai mènè bu na wô éé)
Ayé ei mènè bu éé (kwè  nde mba na tè na nyingo nai mènè bu na kô éé)
Nde mbana nèi mènè mbu éé (kwè  nde mba na tè na nyingo nai mènè bu na wô )
Ayé ei mènè bu éé (kwè  nde mba na tè na nyingo nai mènè bu na kô éé)
Ayé mba mama aah
Ayé mba éé mama aah
(Nèi mènè bu éé) olololiyo ooh
(Nèi mènè bu éé) olololiyo ooh
(Nèi mènè bu éé) olololiyo ooh
(Nèi mènè bu éé) olololiyo ooh
(Nèi mènè bu éé)
(Nèi mènè bu éé)
(Nèi mènè bu éé)
(Nèi mènè bu éé)

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2020 All Rights Reserved. Designed by Donsyl