EBONGUE EDOUARD ET LOS CALVINOS - EDINGE E POSE Lyrics | Kamerlyrics
EBONGUE EDOUARD ET LOS CALVINOS
Lyrics for "EDINGE E POSE" by EBONGUE EDOUARD ET LOS CALVINOS

Album: Timba Na Mba - Eding e Pose

Year: 1976

ARTIST DETAILS

ALL LYRICS BY ARTIST

PLAY THE SONG

Esè ndutu né nô o senga o nyol’angô oi biyé
Také na mbèti na bomba nyol’angô
Ami ooh o timba jôma mba o ngéa éé ooh
Sésé é ma tuma mba muléma éé
Nyol’angô adu adu ooh
Sésé é ma tuma mba muléma éé
Mon ami ooh wala nde éé

Na bola ndedi, na koma misôdi
Mon ami ooh o,  pôtô wala nde

Esè ndutu né nô o senga o nyol’angô oi biyé
Také na mbèti na bomba nyol’angô
Ami ooh o timba jôma mba o ngéa éé ooh
Sésé é ma tuma mba muléma éé
Nyol’angô adu adu ooh
Sésé é ma tuma mba muléma éé
Mon ami ooh wala nde éé

Na bola ndedi , na koma misôdi
Mon ami ooh o pôtô wala nde

Sésé é ma tuma mba muléma
Nyol’angô adu adu ooh
Sésé é ma tuma mba muléma
Mon ami ooh wala nde

Tô o banga nde mba
Tô o joma nde mba
Na jai nde né o jombwa
Na jai nde né jengèlè oa
Na oa pè o langwéyé tômba ka ndol’asu é diya éé ooh

Alalalai sôbèlè
Alalalai sôbèlè

Edingè é pôsé sô
Nga mô éé nga mba éé ohh
Edingè é pôsé sô
Nga mô éé nga mba éé ohh
Edingè é pôsé sô
Nga mô éé nga mba éé ohh
Edingè é pôsé sô
Nga mô éé nga mba éé ohh


Edingè é pôsé sô
Nga mô éé nga mba éé ohh
Edingè é pôsé sô
Nga mô éé nga mba éé ohh
Edingè é pôsé sô
Nga mô éé nga mba éé ohh
Edingè é pôsé sô
Nga mô éé nga mba éé ohh

Edingè é pôsé sô
Nga mô éé nga mba éé ohh
Edingè é pôsé sô
Nga mô éé nga mba éé ohh
Edingè é pôsé sô
Nga mô éé nga mba éé ohh
Edingè é pôsé sô
Nga mô éé nga mba éé ohh

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2021 All Rights Reserved. Designed by Donsyl