GEO W MASSO - A Muto Lyrics | Kamerlyrics
GEO W MASSO

A Muto

GEO W MASSO

Lyrics for "A Muto" by GEO W MASSO

Album: A Muto

Year: 1981

ARTIST DETAILS

ALL LYRICS BY ARTIST

PLAY THE SONG

Wé a muto ooh éé
Wé a muto ooh éé
Éh a muto ooh éé
Wé a muto ooh éé

Na bai muto éé
Muto mw’a yanga mba éé
A muto mba na boléyé nè
Njé mô o puli nô éé osi kusi nô
A muto ooh mbana wé mpungu

Mut’a muyangako éé asi ma ja diba
Nga o ma pula sô nde sayasayanè éé o mundi mwèsè
Ekwad’am né nô o kwala éé yé nde ya musango éé
A muto oo oa mô senganèmba aah

Wé ah muto wéé éé.. wé éé muto wé éé (muto éh)
Wé a muto oh éé… Wé a muto
Wé ah muto wéé éé.. wé éé muto wé éé (a muto éh)
Wé a muto oh éé…
Éh ah muto wéé éé.. wé éé muto wé éé…. (muto éh)
Wé a muto oh éé… Wé a muto

Na bai muto éé muto mw’a yanga mba
A muto mba na boléyé nè
Njé mô o puli nô éé osi kusi nô
A muto ooh mbana wé njo
Mut’a muyangako éé asi ma ja diba
Nga o ma pula sô nde sayasayanè éé o mundi mwèsè
Ekwad’am né nô o kwala éé yé nde ya musango éé
A muto oo oa mô senganèmba aah

Wé ah muto wéé éé.. (a muto éh) wé éé muto wé éé (a muto éh, a muto eh)
Wé a muto oh éé… Wé a muto
Wé ah muto wéé éé.. wé éé muto wé éé (a muto éh , ah muto)
Wé a muto oh éé…
Éh ah muto wéé éé.. wé éé muto wé éé…. (a muto éh)
Éh a muto oh éé… Wé a muto

Na boléa muto éé
Muto mw’a yanga mba éé
Na boléa muto éé
Muto mw’a yanga mba éé
Na boléa muto éé
Muto mw’a yanga mba éé

Na boléa muto éé
Muto mw’a yanga mba éé
Na boléa muto éé
Muto mw’a yanga mba éé
Na boléa muto éé
Muto mw’a yanga mba éé

Na boléa muto éé
Muto mw’a yanga mba éé
Na boléa muto éé
Muto mw’a yanga mba éé
Na boléa muto éé
Muto mw’a yanga mba éé

Ayo mba yo ooh na boléa oa mabo mèsè nde oa mô yanga nde
Na boléa muto éé muto mw’a yanga mba éé
Na boléa muto éé muto mw’a yanga mba éé
Na boléa muto éé muto mw’a yanga mba éé

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 All Rights Reserved. Designed by Donsyl