DINA BELL - A Ngea Mbanga Lyrics | Kamerlyrics
DINA BELL

A Ngea Mbanga

DINA BELL

Lyrics for "A Ngea Mbanga" by DINA BELL

Album: Blow

Year: 1984

ARTIST DETAILS

ALL LYRICS BY ARTIST

PLAY THE SONG

A ngéa Mbanga, O timbi nongonè mba sango am.
Etum’a mimbu binyo na mo lo mènènè no 
Nongèlè na binyo la nde, Makom
Nde na njaki pè na, o timbi pè nde jokanè mo ninya loko

Di sengi sésé jita, di diya pè nde lé senga momènè
Nde kana ba kwadi no na lambo lé na bato ba tondi no mo  nde loba pè a tondi no
Na mongèlè na e nde mboa loba
Nde to kana e no wo na pula nde na a biyé na disi méya mo mwésé to bunya
Nde di méya mo bulu tè son, nyola na
A bolédi nde nika


Wé pon étum na mba wènguè eehh
Mongèlè mami 
Ma si mésèlè to ndol’a ngo

Wé pon étum na mba wènguè eehh
Nde édinguédinga ngo
E si mésèlè pon miso mami eehh

[REFRAIN
Na wèngè na diya na méya aahh
Na wèngè na diya na taka aahh

To na nika nde na poi no nde miende mongo
A papa o wa mo pè lakisè to mba eehh

Wé pon étum na mba wèngè eehh
Nde édingédinga ngo
E si mésèlè pon miso mami eehh
 
Wé étum na mba wèngè eehh
Mongèlè mami eehh
Mo ma tiki nde bè na wa

REFRAIN
Na wèngè na diya na méya aahh
Na wèngè na diya na taka  aa
To na nika nde na poi no nde miende mongo yéi ihhéé
A papa ohh wa mo wèlisanè to mba eehh

A wolo pon kwala n’o jéyé na aahh
Ésélé tèmè moto iyo oohh
Na diyé na biso ka bodimbéa nde eehh
A papa oohh wa mo wèlisanè to mba eeh

REFRAIN
Na wènguè na diya na méya aahh
Na wèngè na diya na taka aahh
To na nika nde na poi no nde miende mongo yéi ihhéé
A papa ohh wa mo wèlisanè  mba eehh

Nde na wèngè na diya na méya aahh
Na méya a mama oohh
Na wèngè na diya na taka aahh

To na nika nde na poi no nde miende mongo yéi ihhéé
A papa ohh wa mo wèlisanè  mba eehh

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2021 All Rights Reserved. Designed by Donsyl