X-MALEYA - Me Hoss Lyrics | Kamerlyrics
X-MALEYA

Me Hoss

X-MALEYA

Lyrics for "Me Hoss" by X-MALEYA

Album: Playlist

Year: 2016

ARTIST DETAILS

ALL LYRICS BY ARTIST

PLAY THE SONG

REFRAIN
Mè nyi lè mè hos à dou
Mè sohè wè
Mè bon wè lè ma bon bé hala
Mè nyi lè mè hos à dou
Mè sohè wè
Mè bon wè lè ma bon bé hala

Mè la béh mè kal wè
Mè la mè dismbè wè
Ki mè nyi lè !!!!
Mètama nyen mè kwit
Mè la béh mè kal wè
Mè la mè dismbè wè
I nyu lè, mè men bon lè u ni ban

Nwéhél mè ! (nwéhél mè)
I nyu lè mè bon lè di ba (nwéhél mè)
Nwéhél mè ! (nwéhél mè)
I nyu lè mè bon lè di ba (nwéhél mè)

Mè nyi lè mè hoss à oh
Mè bon wè lè
Mè bon wè lè ma bon bé hala
Mè nyi lè mè hos chéri é
Mè taba wè
Mè bon wè lè mah bon   habé la
 

Mè yé métama !!!
Mè yé sida mè hiki kel  A dou !!
Kon mè ngôoh
Mawanda mem
Ma nkal mè hikii kel
Mè yi béh, Kî mè nlama kal oh

kon mè ngôoh, mè nyi lè mè bon wè béba
kon mè ngôoh, mè nyi lè mè bon wè béba, holohiyo !
mè mè ounous wè maliga mah  na ma bon lèla

REFRAIN
Mè nyi lè mè hos à dou
Mè sohè wè
Mè bon wè lè ma bon bé hala
Mè nyi lè mè hoss à dou
Mè sohè wè
Mè bon wè lè ma bon bé hala

Mè sohè wè co
Mè bon wè lè ma bon bé hala
Mè nyi lè mè hos à co
Mè sohè wè
Mè bon wè lè ma bon bé hala


Nwéhél mè !
Mè nyi lè mè bon wè béba(bis)

Mè mè oumoul wè mabon i si ah oh nwéhél mè

REFRAIN
Mè sohè wè co
Mè bon wè lè ma bon bé hala
Mè nyi lè mè hos à dou
Mè sohè wè
Mè bon wè lè ma bon habé la (bis)

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2020 All Rights Reserved. Designed by Donsyl