Les paroles de Lolita - GEO W MASSO | Kamer Lyrics
Les Paroles de "Lolita" par GEO W MASSO

Lolita ooh (Lolita ooh)
Lolita ooh (Lolita ooh non)
Lolita ooh mbalè èèh

Lolita ooh ( Lolita ooh)
Lolita ooh, (Lolita ooh non)
Lolita ooh mbalè èèh

Wandisè nde nyol’angô ôh nde oi langwéyé tô mba
O  boli nde mô édub’angô na na din a lembè mô
Busè tè môngèlè môngô na biyé bodilo bwa njai angô   ôhh
O buki tè mba o bambè na mala lamba

Lolita ooh (Lolita ooh)
Lolita ooh (Lolita ooh non)
Lolita ooh mbalè èèh

Lolita ooh ( Lolita ooh)
Lolita ooh, (Lolita ooh non)
Lolita ooh mbalè èèh

O mandisè nde nyol’angô ôh nde oi langwéyé tô mba
O  boli nde mô édub’angô na na din a lembè mô
 Busè tè môngèlè môngô na biyé bodilo bwa njai angô  ôhh
O buki tè mba o bambè na mala lamba

Lolita ooh , Lolita
Lolita ooh , Lolita ooh
Lolita ooh mbalè èèh

 
Mbéna éé sabanganè mô  é titi pè
ka diwasala oa  manyolo
kè a ma senga inumba ngô njé pè èèh
Eé sabanganè mô  é titi pè
 ké  diwasala oa  manyolo kè a ma senga mô

Môni mw’anyû  mô éé
(Tô bunya osi ma dabè)
Mô yé nde nèni
(Tô bunya éé mu si ma nyôbè)
Lo tôndô suw’a mabumba lô pula nde na bisô nde di sawé
Lo tôndô biyè i ndènè lo pula  nde na bisô nde di sawé
 
Di sawé njé, di sawé njé mô ôhh
Di sawé njé, di sawé njé mô ôhh
Langwéa tè mba
Môn munyèngè mwé nde mô ééh n’est pas , circule
Oi loma mba o mbôlôn dam shit

Môni mw’anyû  mô éé
(Tô bunya osi ma dabè)
Mô yé nde nèni
(Tô bunya éé mu si ma nyôbè)
Lo tôndô suw’a mabumba lô pula nde na bisô nde di sawé
Lo saka biyè i ndènè lo pula  nde na bisô nde di sawé
Di sawé njé, di sawé njé mô ôhh
Di sawé njé, di sawé njé mô ôhh
Langwéa tè mba
Môn munyèngè mwé nde mô ééh n’est ce pas  circule
Oi loma mba o mbôlôn dam chit

O saki manjangi o boko ooh
(Na ta , na bi)
O saki o nyôsè bomi
(Na ta , na bi)
Mô yèkètèngè é bè nde o mboa tôbô
Na ma wôlô pôn mbôlôn ‘a moni
Osi ma bélè muto o ngéa asi kwal’ékwad’a môni
Osi ma soma muto o ngéa asi kwal’ékwad’a môni
Mama ponda é tômbi bobé na yoma crise o mundi
Bwan mô a wôdi dam chit
 
Bélè mba na né fauché
(Oui j’accepte)
Bélè mba na ikôki
(Oui j’accepte)
Bélè mba n a ébosi
(Je sais bèi mônbô mba)

Môni mw’anyû  mô éé (tô bunya osi ma dabè)
Mô yé nde nèni mbana  (tô bunya éé mu si ma nyôbè)
Lo tôndô suw’a mabumba lô pula nde na bisô nde di sawé
Lo tôndô biyè i ndènè lo pula  nde na bisô nde di sawé
Di sawé njé, di sawé njé mô ôhh
Di sawé njé, di sawé njé mô ôhh
Langwéa tè mba
Môn munyèngè mwé nde mô ééh n’est pas  va circule
Oi loma mba o mbôlôn dam chit

Mbana yo oh bwan a wôli éé
(Mbalè bwan a wôli)
Mbana yo oh bwan a wôli éé
(Mbalè bwan a wôli)
Mbana ooh bwan a wôli éé
(Mbalè bwan a wôli)
Iyo ooh bwan wôlo éé
(Mbalè bwan a wôli éé)
Mbana jo oh bwan a wôli éé
(Mbalè bwan a wôli)
Iyo ooh bwan wôlo éé
(Mbalè bwan a wôli éé)
Nelson bwan a wôli éé
(Mbalè bwan a wôli)
Iyo ooh bwan wôlo éé
(Mbalè bwan a wôli éé)

 

Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés.
Ces paroles sont uniquement informatives. Aucune représentation n'est faite ou aucune garantie quant à leur contenu. L'utilisateur assume tous les risques d'utilisation. KamerLyrics n'assume aucune responsabilité pour toute perte ou dommage résultant de cette utilisation. Toutes les paroles sont la propriété et le droit d'auteur de leurs propriétaires et sont fournies à des fins éducatives uniquement.