GRACE DECCA - Mumi Lyrics | Kamerlyrics
GRACE DECCA
Les Paroles de "Mumi" par GRACE DECCA

Album: Inconnu

Année: 0

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

humm humm

Nôngélé te nèni mba mô na bi nô oa
Na bèni pôn nde nyôngi ô bola oa ndolo mumi ooh
Maléa ména mba mô né nô o bola oa
Me nde na ô beni sô te jônô wonè
Tô mbalè ipèlè  oa tô nje mbalè oi tôbô mô
Tô nje A boli nô ô ngea wo
Soni pomanè pangéa oa bongo mumi ooh
Ne pôn nde bata ô yikelè  oa na é aye 
To nje a boli nô o ngea wo
Soni soni soni oï tôpô mumi oooh ayowo

O senganè mba é mum’ami ooh
Mum’ami oohh son éé
Ô jai na mba é ndol’ami ooh

Bia sô na na tôndi oa ayo oooh
O nyola nika pon sô nde oyo
Na poli no oa mbamènè èèh

Nde ye te na oa mô o keki tukwa
Bia na ayé a sima komea
Mba na yo oi banga nika

Biso na oa di mekabè nde njom’a njé  ééé mumi ooh
Na di tôndônè natè na ewei ekeyè mumi ooh
Malea ména mba né nô o bola oa mum'am oooh
Me pôn nde na to ô beni nde jôlô wonè mumi ooh

Tô ipelè oa to njèmbèlè mbalè mbalè mbalè oi tapa mô
To nje ba bolanè no oa o ngea wo
Soni kumwa komea mba bôngô, mumi ooh
Ne pon nde ö bata yikele oa na é aye
To nje ba bodi nô oa o ngea wo
Soni pomanè komea mba bôngô mumi ooh
Ayowo se ndolo
So senganè mba éé mum’ami oo
Mumi ooh sè ndolo é
O jai na mba éé mum’ami oh

Mba na nika pon nde nye ndolo nyena mba mô
Na boli no oa muna yowo na te na idiba hooo
Oï banga mô ‘ éé ya nde la sulea
Oï diman dimanè ya nde la sulea
Mba so nde nde oa malamo é
Ya nde la sulea sulea sulea sulea sulea sulea é
Oï banga oa ééé
Ya nde la sulea solea’ ééé
Oï banga é…

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2023 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl