HENRI DIKONGUE - Ho A Muto Lyrics | Kamerlyrics
HENRI DIKONGUE

Ho A Muto (Toi la femme)

HENRI DIKONGUE

Les Paroles de "Ho A Muto" par HENRI DIKONGUE

ECOUTER LA CHANSON

Ho a muto, ho a muto, ho a muto ayo é
Hé a muto, hé a muto, hé a muto ayo é

Oa nde na tôndi nô, hé a muto
Nde na kiyè nô é, Hé a muto
Son osi banga mba wengè
Ke na taka mulema
Wa nde na tôndi nô hé a muto
Wa nde na kiyè no é, Hé a muto
Son osi tchoma mba wengè
Ke na suma mulema

Hé a muto, hé a muto, hé a muto na tôndi oa é ho
Ho a muto, ho a muto, ho a muto, Na kiyè oa é ho

Hé a muto, hé a muto, hé a muto na tôndi oa é ho
Ho a muto, ho a muto, ho a muto, Na kiyè wa é ho

Ayé mba na wedi
Ayé mba na taka mulema mwam mu mènde
No songwea mba dibum bunya mènè
Ayé mba na wedi
Ayé mba na taka mulema mwam mu mènde
No songuea mba dibum bunya mènè

Ayé … Ayé mba oh
To na koma misôdi osi ma bwea mba ndedi
Ayé … Ayé mba oh
To na wô nde na maladi osi ma sisea mba bèbè
Ayé … Ayé mba oh
To na wô nde na yuyu osi ma bwea mba ndedi
Ayé … Ayé mba oh
Ayé mba .. Ayé mba… ayé mba a nuni muna oh


Ayé mba na wedi
Ayé mba na taka mulema mwam mu mènde
No songwea mba dibum bunya mènè
Ayé mba na wedi é
Ayé mba na taka mulema mwam mu mènde
No songwea mba dibum bunya mènè

Ayé… Ayé mba oh
To na koma misodi ma bwea mba ndedi
 Ayé … ayé mba oooh
To na wo nde na malady osi ma sissea mba bèbè
Ayé … ayé mba oooh
To na wo nde na yuyu osi ma bwea mba ndedi
Ayé… ayé mba oooh
Ayé mba .. Ayé mba… ayé mba a nuni muna oh

Ayé… ayé mba oh
To na koma misodi osi ma bwea mba ndedi
Ayé… ayé mba oh
To na wo nde na malady osi ma sisea mba bèbè
Ayé… ayé mba oh
Ayé mba .. Ayé mba… ayé mba a nuni muna oh
Ayé… ayé mba oh
Ayé… ayé mba oh
To na koma misodi osi ma bwea mba ndedi
Ayé… ayé mba oh
Ayé mba... Ayé mba… ayé mba a nuni muna oh
Ayé… ayé mba oh
Ayé… ayé mba oh

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl