GRACE DECCA - Donne Moi Un Peu D'amour Lyrics | Kamerlyrics
GRACE DECCA

Donne Moi Un Peu D'amour

GRACE DECCA

Les Paroles de "Donne Moi Un Peu D'amour" par GRACE DECCA

Album: Donne Moi Un Peu d'amour

Année: 2001

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Musidi mu mea té mbua  o eyidi
Ke mba pe ni ndol’angô
Kéka na o bolé mba mô na
Mulema mu sibé mba dibum éé

Musidi mu mea té mbua  o eyidi
Ke mba pe ni ndol’angô
Kéka na o bolé mba mô na
Mulema mu sibé mba dibum éé


Musidi mu mea té mbua  o eyidi
Ke mba pe ni ndol’angô
Kéka na o bolé mba mô na
Mulema mu sibé mba dibum éé


Musidi mu mea té mbua  o eyidi
Ke mba pe ni ndol’angô
Kéka na o bolé mba mô na
Mulema mu sibé mba dibum éé


Hummm buma bwa pidi nde longè di mala nde boso
buma bwa pidi nde longè di mala nde boso é

O diya mba ndol’angô na wea matanda
Na kumwé njolo mô, Nde mô i simsè mulema mwami ééé
Koméa mba ndol'angô chute y enlevé,
Na kumwè jokèlè é
Nde mô i simsè mulema mwami éé
Mulema ééé mwendi mwa nyago
Mulema ééé na mea nde éé ndol’angô

Mulema mu sibè mba dibum éé (X17)

Musidi mu mea té mbua  o eyidi
Ke mba éé na méa nde ni ndol’angô
To na munyengè na ta muna nyango,
Nde mba éé , Na méa ndé ni ndol'angô ééé

Mô o diya mba ndol'ango na wea matanda
Na kumwé o jôlô mô éé ndé mô kenjisé mulema mwa mi éé
Komea mba ndol'ango, Chute y enlevé
Wèkèlè nde mô iii loke mulema mi ééé
Humm ayo éé…   Ayo ééé…

Juste un peu d’amour … tu disais …
Donne-moi un peu d’amour…  oh juste un peu un peu
Pour que je me sente bien….
Musidi musidi musidi … Donne –moi juste un peu d’amour…
S’il te plait donne moi un peu d’amour… Mon bébé… pour que je me sente bien

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl