EBOA LOTIN - Besombe Lyrics | Kamerlyrics
EBOA LOTIN

Besombe

EBOA LOTIN

Les Paroles de "Besombe" par EBOA LOTIN

Album: Besombe

Année: 1968

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Besombè be ma banga dubè loba be tôndô nde mambo ma wasé
E nyakisanè moto
Besombè be ma banga langa bibel
Be cosa nde mangando bar
Esè dibumbé éé
Ediba sôndi be si mala mitin tomtom ooh
Nde bukatènge madabo ma cinima na longè labu la mbamba
Na mu pétè mwabu mwa sôki
Eéé… Na yéyom'abu ya Fohfoh
André Nganguè a Kwala loi sengé é yoma kembé é mende kembè binyô sôngô

Lo loa nde mô na a tombisè mudumbu
Ke ni ndongo fire, mô ema londè bosambo o mundi

Nika pon sô nde lo yôki nô wasa mbewa nyolo wé a besombè oo
Nika pon nde lo yôki nô pôndô kwedi nde dibakalè na balémba

Longè la yéyé disi ma sâwa hummm
A Besômbè  tôndô la bato nde lé Fo’
Lo yôki nde o sukanè bè bechôkôlô nde di mènè ndé na balemba
Na mutôndi mw'anyu mwa mijaga

Makosa….
 
Tô ekotedi e titi binyô diya
Bonatétè na son'anyu ya bekusedi
Kè wala e bi tomba wumisè mbengè
O ma da pè njé bodun i éé
Loma bwa pôn bana na nja éé

Musôngi mwa mumba lo lulè nô mundi
Mwé jita buka musawedi mwa môdi
Le nde etom o jiba môni mw'ekombo
Loma londa ndabw'a béboa éé Ebanja na mukôngô
Na si tôbi na ewusu e titi nyola  yén ekombw'a mbémbé na nyungu
Ngolo wak'asu mo mènè pe ndé éyoki bènè njôm
Nde di mènè nde na balemba ooo,  Na mutôndi mw'asu mwa makosa

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl