GRACE DECCA - Ndolo Lyrics | Kamerlyrics
GRACE DECCA

Ndolo

GRACE DECCA

Les Paroles de "Ndolo" par GRACE DECCA

Album: Donne Moi Un Peu d'amour

Année: 2001

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Wééé njé mô é pôyé mba ééé
A oho njé mo é pôyé mba ééé
A  ohooo njé mo é pôyé mba éé
Ohoo alabè nga nika ndé mô ba ma belé nô  ndolo éé
Mbana oi bi na wémi tèngè idiba mulema mwam iyé mu mongélé  ndé oa
Oho oi bi ndé na wémi tèngè bulu éé
Mulema mwam iyé mu ma wasa ndé oa
To njika ponda éé na temi tè iyô mulema mwam iyé mu ma pula ndé o a
nde njé mo njé mo njé mo é pôyè mba éé
Nga nika sô nde ba ma bélè nô ndolo éé

Ooh na nyaki pon ndé na nyaki jita na nyaki wèè
Bunya neni no oa, n’ombo no boso bôngô, n’ombo bebôtedi
Oi langwédi mba tolambo
Na dango pé ndé mba mo na mala o Mboa su éé

Na dangwa na dangwa na iyô
N'ombwa  a owo senga tè
 A ihihi senga, senganè mba
Nai pédi to mômènè ébanja na sen mô mwenya éé
Ndé ombus’ekwad’asu a iyo oo munyèngè
Bunya tèngè na m’ongélé ndé oa

bunya tenge é na ni wasa ndé oa éé
Njé njé mo, njé mo njé mo é pôyè mba éé
Mbana  ohoo é njé yé pôyè mba éé
Nga nika ndé ba ma bèlè nô ndolo ééé
Ndolo ndolo ndolo ndé é damédi oa  éé
Ndolo ndolo ndolo ndé é damédi oa éé
Ndolo ndolo ndé é damédi oa éé
Ndolo ndolo ndolo ndé é damédi mba éé
Ndolo ndolo ndé é damédi mba éé
Mba pè na banga sô
Mba pè na banga sô
Mba pè na bango so ééé
Ndolo ndolo ndé é damedi mba éé
Na mongélé na ndolo ndé damedi mba éé

 Ndolo ndolo ééé ndolo ndé é damedi oa ééé
Ndolo ndolo ééé ndolo ndé é damedioa ééé
Ndolo ndolo ndé é damedi oa ééé
Ndolo ndolo ndé é damedi oa ééé
 Ndolo ndolo ndé é damedi mba ééé
Na mongélé na ndolo ndé é damedi mba é
Na beyaye bunya tengè ééé
Ndolo ndolo ndé damedi mba éé
A iyo na beyaye bunya tè ééé
Ndolo ndolo ndé é damedi mba ééé
Na monguélé na ndolo ndé é damedi mba éé
 Na mbalè éé
Ndolo ndolo ndé é damedi oa ééé
Ndol’ao ndol’a ngo é damedi oa éé

Ndol’a ngo ndol’a ngo ndé é kwé mo diya
Ndol’asu éé ndol’a ngo ndé damedi mba éé
Ndolo ndol’ao ndé é kwé mba diya
Ndol’am iyé ndolam ndé é kwé mo diya
Ndol’a su éé ndol’a su ndé é damedi mba éé
Ndolo ndolo éé ndol’asu é timbi dôlô
Ndol’asu é ndol’asu é timbi nyengenyè
Ndolo ndolo ndé damedi mba éé
Ndolo ndolo ndé damedi mba éé
Ndol’asu ndol’asu ndol’asu ééé
 Na mongélé na ndolo ndé é damedi mba éé
Ndol’a ngo ndol’a ngo ndé éé kwé mba diya
 Ayowo éé

Ndol’am éé ndolam ndé é kwè mba diya éé
Ndol’asu éé ndol’a su ndé é damedi mba ééé
Ndol’a su é ndol’a su e timbi dolo ééé
 Mba pè na banga sô
Mba pè na tobi mô mba pè na bangi mo éé
 Ndolo ndolo ndé damedi mba ééé
Esèlè bwambo ééé
 Ndolo ndol’asu é timbi ndolo ééé
 Ndol’am iyé ndolam ndé é damedi mba éé
Ndol’asu éé ndol’asu é timbi nyengenyè
Ndolo ndolo ndé é damedi mba éé
Ndolo ndolo ndé é damedi mba éé
Na monguélé na ndolo ndé é damedi mba éé
Ma pè na banga so, Ma pè na banga so , Ma pè na banga so ééé
Ndolo ndolo ndé damedi mba éé
Ndolo ndolo ndé damedi mba éé
Kè mba pè na bangi oa kè oa pè o tondi mba
Kè mba pè na bangi oa ééé
Ndolo ndolo ndé damedi mba éé

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl