CHARLOTTE DIPANDA - To Be Nde Na Lyrics | Kamerlyrics
CHARLOTTE DIPANDA

To Be Nde Na

CHARLOTTE DIPANDA

Les Paroles de "To Be Nde Na" par CHARLOTTE DIPANDA

Album: Mispa

Année: 2010

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

To wèni ne nô we nde mba o mulopo
Na sibi pè tô njé bola
Na mongèlè mia ma bwam mi tombi
Bukatè oa na mba
Na bi na di ta di kakanè nika
Na si beni ngudi jémbè ngand’angô
Bukatè é koki na na be pôn i munyengè
Muyao môngô o ka lambo ndi mende sô o bwa ba bunya tengè

Na tôndi wa, ndol’iwiyè, na kiyè oa
To be nde na mwititi nde na mènèn nô boso
Na tôndi ôa, ndol’iwiyè na pôsi oa, 
To be nde na mwititi nde na mènèn nô boso

Nasi bi nga wèni we no o mongelè mba
Suninga ndi mènè nô pètè
Na botéa songèle minya mi ninga
mi dia na o be bèbè na mba 
Nongelè te dia lôngô o tetèn na lam
Nika nya takise ebed'am
Na bi na na si mendè wèlè dimbea lasu sontanè  
Biya na epol'angô mulema mwam nde ye bondènè

Na tôndi wa, ndol’iwiyè, na kiyè oa
To be nde na mwititi nde na mènèn nô boso
Na tôndi ôa, ndol’iwiyè na pôsi oa, 
To be nde na mwititi nde na mènèn nô boso

Kéka o siseya mba bèbè ndol'am iyé
Nga o mende wèlè sôntanè ndol'am iyé é
Minya na ma wèlè o tôndô oa
Nga bunya bo o mende sô o jènè mô o senga mô
Nika nde ye boso bo ôa ndolo

Na tôndi wa, ndol’iwiyè, na kiyè oa
To be nde na mwititi nde na mènèn nô boso
Na tôndi ôa, ndol’iwiyè na pôsi oa, 
To be nde na mwititi nde na mènèn nô boso

Na tôndi wa, ndol’iwiyè, na kiyè oa
To be nde na mwititi nde na mènèn nô boso
Na tôndi ôa, ndol’iwiyè na pôsi oa, 
To be nde na mwititi nde na mènèn nô boso

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl