X-MALEYA - Tomber Lyrics | Kamerlyrics
X-MALEYA

Tomber

X-MALEYA

Les Paroles de "Tomber" par X-MALEYA

Album: Revolution

Année: 2013

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

[REFRAIN] :
Tu ne me feras pas tomber éhé
Tu ne me feras pas tomber éhéh
Papa god c’est toi qui donnes, toi qui donnes
Et c’est toi qui guides nos pas é
Iyé é… iyé é… iyé é Iyé é… iyé é… iyé é

I bodol mèndeg manguè a nyambè mè bi sohè wè
U ti mè bisaii u ti mè bolo éh
Mè nu men sebel kiwè éh
Bot babi namba heles mè
Ikong u si u helès mè éh à djob
Mut binam a hongollè a yén yambè
A wanda humble mè éh
Nyambè nyè tam nyen a ntié…..
 (mut nyè kikii nyè, mut nyè kikii nyè a ség béhwé ndjèléh éhh)
A wandahemblèmèéh
Nyambè nyè tam nyen a ntié ….. (mutnyèkikiinyè,mutnyèkikiinyè)

REFRAIN

Maintenant je sais c’est papa God qui donne
A tous ceux qui demandent, A tous ceux qui y croient
Et tous ces jaloux qui pensent détenir notre destin
(ils font leur malin, ils font leur malin éhé)
Papa God c’est toi qui donne
Papa God c’est toi qui donne,  donne et redonne et redonne et redonne

REFRAIN

Tu ne me feras pas tomber éhéh
Tu ne me feras pas tomber éhé ( ne feras pas tomber)
Papa God c’est toi qui donne toi qui donne
Et c’est toi qui guide nos pas éhiyé éhéh

REFRAIN

Hèmblè mè i gédamè men podos wèéh
Maliga mut binam à ta bé nyambè éh
u tong ban, il ne te ferra pas tomber éh
Djon à wanda humble mè i geda men kal wèlè

Il ne te ferra pas tomber éhé
Il ne te ferra pas tomber éhéh
Papa God c’est lui qui donne lui qui donne
Et c’est lui qui guide tes  pas éh iyéé…
Papa papa papa…..

REFRAIN

Papa God oh, you’re too much, you’re too too much oh too much .

Seigneur c’est toi qui décide de toutes choses. C’est toi qui donne, toi seul peut reprendre
A Toi la gloire.

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl