H3RIQ - Ponda Su Lyrics | Kamerlyrics
H3riQ

Ponda Su

H3riQ

Les Paroles de "Ponda Su" par H3riQ

Album: Lambi

Année: 2023

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Yé mbalè na muto a titi, nu ma sibisè mba ńolo ka oa, kè o sisédi mba bèbè
Baby we gotta keep all this loving on the low
Tatan' wé no muto nu babè
Mum'a ngo a biyé lé ndé makom
A si bakèlè mba
Can nobody deny the magic, the blazing  when we touch
It was hard to pretend when I saw you in that pretty white dress you wore
Na titi na wèlè bè étum na ni nyol'a ngo

Biso di nongé ndé ponda su
You can spend the night
Ain't no tellin' what we'll do, do do do
Bélè ndé mba ponda tè wé no ńongi
Ńotèlè pè mba bé bèsè o ma tè no mpuli
Biso di nongé ndé ponda su, boo boo

Girl, you know where you belong
If there's anything I can do just to make you feel like home
Girl just tell me
Wé n'o bèlè mba to wèni wé no
Na mèndè wéka mwano o bè oa mbasan'
You gotta know : you cannot buy her heart
Money and all those jewellery don't mean a thing
What she needs is love
É tè mo mènè mo ponda nyèsè
Wé n'o bolonè mo
O nongo ponda
O tata bè mo o mbasan na mo pè a séngé wéya

Biso di nongé ndé ponda su
You can spend the night
Ain't no tellin' what we'll do
Bélè ndé mba ponda tè wé no ńongi
Ńyotèlè pè mba bé bèsè o ma tè no mpuli
Biso di nongé ndé ponda su

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl