BEN DECCA - Makossa bio Lyrics | Kamerlyrics
BEN DECCA

Makossa bio

BEN DECCA

Les Paroles de "Makossa bio" par BEN DECCA

Album: Dévolution

Année: 2021

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Eta nde nika éé (eta nde nika pon a bon’atééé)
Ata nde nika éé na tèna bébaidi (eta nde nika pon ééé)
Eta nde nika éé (eta nde nika pon a bon’atééé)
Ata nde nika éé ndé wengè (eta nde nika pon éé a bon’até)
Yadi di mamba tè ee, di ma bélè nde badomè èèh
Mbana di mamba tè éé di ma bélè nde badomè éé
Yadi di mamba tè ee, di ma bélè nde badomè èèh
Mbana di mamba tè éé di ma bélè nde badomè éé

Yadi di mamba tè ee, di ma bélè nde badomè èèh
Mbana di mamba tè éé di ma bélè nde badomè éé
Yadi di mamba tè ee, di ma bélè nde badomè èèh
Mbana di mamba tè éé di ma bélè nde badomè éé

Eta nde nika éé (eta nde nika pon a bon’atééé)
Ata nde nika éé ndé wengè (eta nde nika pon éé a bon’até)
Yadi di mamba tè ee, di ma bélè nde badomè èèh
Mbana di mamba tè éé di ma bélè nde badomè éé
Yadi di mamba tè ee, di ma bélè nde badomè èèh
Mbana di mamba tè éé di ma bélè nde badomè éé

Wééé, dima bolanè adéé
Dima bolanè adée, dima bolanè adée
Sowèlle ooh munam’ ioo dipa bisô mundéndé 
Sowèlle ooh munam’ ioo mwasa bisô mundéndé 
Sowèlle ooh munam’ ioo dipa bisô mundéndé 

Makosa éé mbana binyô sa sô (makosa bio)
Mana mam imami mé pon sô ndé éé (makosa bio)

Artur manga na wan sô mi miondô ba bongi nô na mukundè na malé o europa
Kè oa bôlè sô o kaka mô o mbadi ni tengènè 
Makosa eeh mana binyô sa sô (makosa bio)
Mbana ahh iih binyô sa sô (makosa bio)
Makosa eeh mbana binyô sa sô (makosa bio) 
Makosa eeh mnana binyô sa sô (makosa bio)

Binyô bélè mba éé na lo yé sô éé
Na nengèlè na éé na lo yé sô sa nde makosa bio 
Na ni bélè mba éé na lo yé sô éé
Na nengèlè na éé na lo yé sô sa nde makosa bio
Makosa bio 
Sa nde makosa bio 
Makosa bio 
Mbana makosa bio 
Makosa bio 
Sa nde makosa bio 


 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl