BEN DECCA - Dimbabe Lyrics | Kamerlyrics
BEN DECCA

Dimbabe

BEN DECCA

Les Paroles de "Dimbabe" par BEN DECCA

Album: Dévolution

Année: 2021

©?2021 Universal Music Africa

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Wèèèè nèni lambo pon 
Ayo ooh nèni lambo pon 
Wèèèè nèni lambo pon 
Ayo ooh nèni lambo pon 

Wéwéwé di meya nde mbembé éé ka mukôngè 
Wéwéwé di meya nde mbembé éé ka mukôngè 
Wéwéwé di meya nde mbembé éé ka mukôngè 
Wéwéwé di meya nde mbembé éé ka mukôngè 
Wéwéwé di meya nde mbembé éé ka mukôngè 

Wéwéwé di meya nde mbembé éé ka mukôngè 
Wéwéwé di meya nde mbembé éé ka mukôngè batétè éé
Wéwéwé di meya nde mbembé éé ka mukôngè batétè éé
Wéwéwé di meya nde mbembé éé ka mukôngè 

Na dipi mba ni mbèti wa na oyo ooh na séya pon 
O londè mba bebango nyolo wana oyo nei wuta mudumbu éé
O dipi mba ni mbèti nyésè wana oyo na séya pon até 
O londè na madiba wuma tété wana ayo ooh nèi wuta mudumbu éé wéé

Wéwéwé di meya nde mbembé éé ka mukôngè 
Wéwéwé di meya nde mbembé éé ka mukôngè 
Wéwéwé di meya nde mbembé éé ka mukôngè 
Wéwéwé di meya nde mbembé éé ka mukôngè 
Wéwéwé di meya nde mbembé éé ka mukôngè 

O baisè ndè mba na éé, néna na bolanè oa njé éé
O ni baisè ndè mba na éé, bisô mô lé ndé njé 
O ni tôpô nde na dibasu na oa sô nun o mboa su éé
O ni baisè ndè mba na éé, bisô mô lé ndé njé *

Na langwédi binyô bo bunya na isôn ya bwanè
Nginya a tungè tatan an baisè nde mba miwédi ména na titina nô pè nalabè
Wè na bwa nèni éé

A muna kuba na bo tè oa, njé bola njé bola mba (a muna kuba na bo tè oa, njé bola)
A muna kuba na bo tè oa, njé bola njé bola mba (a muna kuba na bo tè oa, njé bola) 
A sawa oi bènè papa oi bènè mama pon (a muna kuba na bo tè oa, njé bola éé)
Mbana oi bènè papa oi bènè papa  ooh (a muna kuba na bo tè oa, njé bola éé)

Muna tétè ndé a kwadi na oi bôtô pè sanja tô bunya 
Duba mô madiba dimbambè di boi 
Mba pè na kwala nde na 
Nya bisô mômènè nd’a pudi sôngô na bisô pè dibô wéé

A muna kuba na bo tè oa, njé bola njé bola mba (a muna kuba na bo tè oa, njé bola)
A muna mboa na bo tè oa, njé bola njé bola mba (a muna kuba na bo tè oa, njé bola) 
A sawa oi bènè mama oi bènè papa pon (a muna kuba na bo tè oa, njé bola éé)
Mbana oi bènè mama oi bènè papa  ooh (a muna kuba na bo tè oa, njé bola éé)

Binyô ya sô tatan di sibé o dibô lalé pulè dimbambè 
Nya di boi, la bô pon di boi 
Nga la wéma sô éé

Wéwéwé di meya nde mbembé éé ka mukôngè 
Ahhoo sank’ekwa ooh 
Wéwéwé di meya nde mbembé éé ka mukôngè
Di lèlè nde duala na  
Wéwéwé di meya nde mbembé éé ka mukôngè 
Binyô duta bétôtédi ba sôngô na ba wémé tô até iih
Wéwéwé di meya nde mbembé éé ka mukôngè 
Di timbi ndé jeya mbémba mukôngè ka mbô ôh
Wéwéwé di meya nde mbembé éé ka mukôngè 
Ekwal’esaka ooh, bélè dibunjè na éé, duta mukétè na mboa é ma nyama pon até éé
Ba bélè batétè na ayo ooh na senga sésé na ayo ooh
Wéwéwé di meya nde mbembé éé ka mukôngè 
Mba na sésé é buki mba éé ayo na somoné é

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl