SOLO MOUNA - Tu es mechant Lyrics | Kamerlyrics
SOLO MOUNA

Tu es mechant

SOLO MOUNA

Les Paroles de "Tu es mechant" par SOLO MOUNA

ECOUTER LA CHANSON

Mais rassure moi pour l’avenir ooh humm ooh, toi tu es méchant 
Mais rassure moi pour l’avenir ooh humm ooh, toi tu es méchant 
Mais rassure moi pour l’avenir ooh humm ooh, toi tu es méchant 

Mais rassure moi pour l’avenir ooh humm ooh, toi mumi tu es méchant 
Mais rassure moi pour l’avenir ooh humm ooh, toi tu es méchant 
Mais rassure moi pour l’avenir ooh humm ooh, toi mumi tu es méchant 

Léyè tô mba sona ndolo na mba pè na bènè dubè 
Léyè tô mba sona ndolo na mba pè na bènè dubè 
O yômsè pè mundéndè to mbunya 
O yômsè pè mundéndè to mbunya 

Na bodi nde oa môngèlè mami éé dès le premier jour mumi iih
Na bakè mponde oa etônd’etond’ami dès le premier jour
Na bodi nde oa môngèlè mami éé dès le premier jour mumi iih laka tô mba
Na bakè mponde oa etônd’etond’ami dès le premier jour chéri wèeeh 
Mais pourquoi tu me fais comme ça 
Mumi ooh, mais pourquoi tu me fais pleurer 
Wè hh mais pourquoi tu me fais pleurer ? 
Wèhh mais pourquoi tu me fais comme ça 
 
Trahison eeh ei buki pè nika 
Trahison ooh ei buki pè nika dikaki léna o lomédi nô mba 
Mô pôn nde né nô o jengèlè, oi tôbô pôn 
Mô pôn nde né nô o jengèlè, oi tôbô pôn 
Mô pôn nde né nô o jengèlè, oi tôbô pôn 

Tu me fais la jalousie mal placée, pourquoi ndolo ooh
Tu me fais la jalousie mal placée, pourquoi mumi 
Tu me fais la jalousie mal placée, pourquoi ndolo ooh
Tu me fais la jalousie mal placée, pourquoi mumi 
La jalousie provient de l’incapacité, pourquoi ndolo
La jalousie provient de l’incapacité, pourquoi ndolo
Oi bwa mba aah 
Mumi ooh oi bwa mba aah
Oi bwa mba wé èèè
Oi bwa mba aah, mèsè mé pon ndé na oa

Ma mi tôndi oa minyungu na tôndi pè affaire 
Ma mi tôndi oa minyungu na tôndi pè pungu 
Ma mi tôndi oa minyungu na tôndi pè affaire 
Ma mi tôndi oa minyungu na tôndi pè pungu 

L’amour que tu m’as promis ooh n’a plus de valeur 
L’amour que tu m’as promis iih n’a plus de valeur 
L’amour que tu m’as promis iih n’a plus de valeur mumi
Mumi ooh, mbana oa sambwa 
Cococo ooh mba na oa sambwa 
Cheri ooh mbana oa tika aah
Cococo ooh mbana oa sambwa 
Cheri ooh munyengè mwami mwé ndé wè èèh
Myokô lami lé ndé wè èèh
Mais c’est quoi c’est quoi c’est quoi
Mais c’est quoi c’est quoi c’est quoi

Ma mi tôndi oa minyungu na tôndi pè affaire 
Ma mi tôndi oa minyungu na tôndi pè pungu 
Ma mi tôndi oa minyungu na tôndi pè affaire 
Ma mi tôndi oa minyungu na tôndi pè pungu 

Amour oi yômsè pè mba môngèlè oi yômsè pè  
Amour oi yômsè pè mba môngèlè oi yômsè pè  
Amour oi yômsè pè mba môngèlè oi yômsè pè  
Amour wé bobé, amour wé mpungu 
Amour wé bobé, amour wé mpungu 
Amour wé bobé, amour wé mpungu 
Amour wé bobé, amour wé mpungu 
Amour wé bobé, amour wé mpungu 
Amour wé bobé, amour wé mpungu 
Amour wé bobé, amour wé mpungu 
Amour wé bobé, amour wé mpungu 

Ndol’a bunya bô mama ooh sè tô ndolo pôn ni 
Diba la bunya bô coco ooh sè to diba pôn ndi 
Ndol’a bunya bô ayé  
Diba la bunya bô ayé  
Ndol’a bunya bô ayé  
Diba la bunya bô ayé  
Ma’a ooh ça me fait pleurer 
Ma’a ooh ça me fait souffrir
Ndol’a bunya bô ayé  
Diba la bunya bô ayé  
Ma’a ooh ça me fait pleurer 
Ma’a ooh ça me fait souffrir
Ma’a ooh ça me fait ehhh
Osi bakèlè mba tô bunya osi bakèlè mba 
Osi bakèlè mba to bunya osi bakèlè mba
Walo tè kusa bongô bobé ndé o bakèlè ndé mba 
Mumi ooh tu n’es pas gentille eeh 
Walo tè kusa bongô bobé ndé o bakèlè ndé mba 
Cheri ooh o nyola béma bongô ba nyai na nyai éé
O nyola béma bongô ba nyai na nyai éé
O nyola béma bongô ba nyai na nyai éé

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl