MANU DIBANGO - Besoka Lyrics | Kamerlyrics
MANU DIBANGO

Besoka

MANU DIBANGO

Les Paroles de "Besoka" par MANU DIBANGO

ECOUTER LA CHANSON

 Besoka na besoka ee 
Besoka na besoka ee 
Besoka na besoka ee  humm
Na éé du wa kwa sô na njé 
Di lambo la tèmè 
Senga tè musinki mwao
Betrunkan mô mènè pè bé siba 
Na mè bia na, oa suntanè mba éé
Lalé tè jombwa njé banè pè bé nô o bola 
Besoka be londi nde o wonè 
Mototè na nyao
Mototè na yao esoka 
Besoka na besoka éé
Besoka na besoka éé
Besoka na besoka éé
O ma toi mèsè 
Bana besoka na besoka 
Mô na mô na mô na mô 
Besoka na besoka ee
Besoka na besoka ee 
Besoka na besoka ee 
Esoka ngô na yam e bianè nde na oa na mba  
Nde nja nyé na nu kwala na esoka pè yé, ya bianè o mundi mwèsè
Tô na ponda yé nô bobé 
Ponda eti langa bobé o nyol’anjé éé
Na ben nô, wé sontanè na ben nô o langa yen ebiamu
Y’ékwadi yé nde besoka na besoka 
Besoka, besoka na besoka 
Kukè misô môngô wé nde besoka na besoka 
Moto tô mô bukatè, bésoka na bésoka 
Mongèlè môngô na mam ma bè ndé bésoka na bésoka 
Ombwa tè banè, bésoka na bésoka éé
Senga pè sô yin son’a ndumbi hummm

Na sônjô nde wengè bwa ka nyéna 
Na senga nde bamènè bwam biana nin satiday nya wèngè
Tô na su la môdi lé nô o bèbè 
O bi na mianya mô na’a bè nongèlè béma bô ba tômbè mba o mulopo
Ah frère tô lamba la tomba mba mulopô inyai ponda
To lambo moto aséna ongèlè tô lambo kè
Inyai mwengé nya komea o wasé 
To njé moto e na nô ongèlè ni ponda yé ndé mpong, mpong mpong
Lambo diwô nde moto alé nô o mulopo mwao tatan 
Besoka na besoka ee
Dilambo lé o landa son son son  
Besoka na besoka ee 
O besoka na besoka 
Besoka na besoka ee 
Besoka na besoka ee 
Oa suntanè 
Moyo mwam mwa ngalangalangala si boi mwa sésé*
Nika sô 
Na sengé té mba sona musiki…

Besoka na besoka ee 
Besoka na besoka ee 
Besoka na besoka ee 
Besoka na besoka ee humm

Nya wèngè yénè épasa munja wonè 
O mboa cousin yasu yala tè ba bélè nde mô na salsa
Ni salsa nyé sô nde salsa nyéna, nya koméyè o manja 
En fait bekwadi bèsè né nô o kulisanè oa 
Nei dubè na nika nya interessé oa tellement 
Na bi na ekwad’angô ya wèngè yé nde na 
Bema bèsè betombé o bésoka na besoka 
Oa na  mba, besoka na besoka 
Ao suntanè mba éé besoka na besoka ee 
Wè a frère son son son oi sôsô mba mwéndé, 
Na bi na wuma e londi
Hehehe oi sôsô mba son
Mba pè na sawo o jingéa
Mba pè na ben lam lambo o kwala 
Mba pè nandi son’a whisky na soda
Du besoka na besoka ee 
En fait, bekwadi basu bé nde oa na mba bukatè
Nin ponda ndé, besoka na bésoka 
Besoka na besoka ee 
Besoka na besoka ee 
Besoka na besoka ee humm…
Besoka na besoka ee 
Besoka na besoka ee 
Besoka na besoka ee

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl