X-MALEYA Feat EMILE KANGUE - Mun Ekwa Lyrics | Kamerlyrics
X-MALEYA

Mun Ekwa

X-MALEYA Feat EMILE KANGUE

Les Paroles de "Mun Ekwa" par X-MALEYA

Album: BackToTheRoots

Année: 2021

©?XM Music 2021

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Mba mun’ekwa ooh 
Né nde bôlô 
O katisè bato bémunè na éé ayo ooh
Mba mun’ekwa ooh 
Né nde bôlô 
O katisè bato munja na éé ayo ooh
Ndé ba tungè nô, o munè mundi éé
Ba nyimèlè mô na miéndé na eeh ayowo
Musima na nika 
E bolè pôndé bolanè éé iyo 
Ké bôlô bama bôlè ndiyo na éé ayowo
Musima na nika 
E bolè pôndé bolanè éé iyo 
Ké bôlô bama bôlè ndiyo na éé o mutibé 

A mun’ekwa osi linga éé
Nika ndé wasé é ma sawa nô é ayo ooh
Ndé oa dimbéa na 
Muwanè bôlô matanga éé
Asi boi dina na éé o mutibé 
Ahh mun’ekwa

Mba mun’ekwa ooh 
Né nde bôlô 
O katisè bato munja na éé ayo ooh
Mba mun’ekwa ooh 
Né nde bôlô 
O katisè bato munja na éé ayo ooh
Ndé ba tungè nô, o munè mundi éé
Ba nyimèlè mô na miéndé na eeh ayowo
Ndé ba tungè nô, o munè mundi éé
Ba nyimèlè mô na miéndé na eeh ayowo
Musima na nika 
E bolè pôndé bolanè éé iyo 
Ké bôlô bo ma bènè ndiyo ndiyo na é o mutibé
Musima na nika 
E bolè pôndé bolanè éé iyo 
Ké bôlô bo ma bènè ndiyo ndiyo na é o mutibé

A mun’ekwa osi linga éé
Nika ndé wasé é ma sawa nô é ayo ooh
Ndé oa dimbéa na 
Muwanè bôlô matanga éé
Asi boi dina na éé o mutibé 
Ahh mun’ekwa
Ahh mun’ekwa ooh (Mun’ékwa ooh)
Ahh mun’ekwa ooh (Mun’ékwa ooh)
Ahh mun’ekwa ooh (Mun’ékwa ooh)
Nanannnana

Ahh mun’ekwa ooh (Mun’ékwa ooh)
Ahh mun’ekwa ooh (Mun’ékwa ooh)
Ahh mun’ekwa ooh (Mun’ékwa ooh)
Nanannnana

A mun’ekwa osi linga éé
Nika ndé wasé é ma sawa nô é ayo ooh
Ndé oa dimbéa na 
Muwanè bôlô matanga éé
Asi boi dina na éé o mutibé

Ahh mun’ekwa ooh (Mun’ékwa ooh)
Ahh mun’ekwa ooh (Mun’ékwa ooh)
Ahh mun’ekwa ooh (Mun’ékwa ooh)
Nanannnana

Ahh mun’ekwa ooh (Mun’ékwa ooh)
Ahh mun’ekwa ooh (Mun’ékwa ooh)
Ahh mun’ekwa ooh (Mun’ékwa ooh)
Nanannnana

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl