MIMI FABIOLA - Ya Lyrics | Kamerlyrics
Mimi Fabiola
Les Paroles de "Ya" par Mimi Fabiola

Album: Ya (Single)

Année: 2021

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Langwéya mba o nyola njé na nyaki nô o mundi mwa bato éé
O tembè mba mbasan 
Siséya sô bèbè na mba aa, biala bôngô bé londè mba,
 Tétén a mundi iih (ya)

Oa na pusi nô
Di timbé ndéngé e ma tukwè nde bialo lésè ka lao  tôndô (Ya)
Ya bèbè na na mba éé
Di sésé longè èè
To njè di kusi nô éé

Madiba ma mulôlôlôkô
Bunya bwa lowè lé nde ka wa aah
O muléma mwa éé

Yépètèngè pond’ épupa éé 
Oa nde wé mba yémbo éé tété na mbudi iih (ya)  

Oa na pusi nô
Di timbé ndéngé e ma tukwè nde bialo lésè ka lao  tôndô (Ya)
Ya bèbè na na mba éé
Di sésé longè èè
To njè di kusi nô éé

 Langwéya mba njé sô pula pula na wasé nyèsè 
Ebènè pon koronyem éé
Kwala ekwadi, biala bôngô bé sengalè wasé nyèsè 
Son a nyaminga aah (Ya)

Oa na kusi nô
Di timbé ndéngé e ma tukwè nde bialo lésè ka lao  tôndô (Ya)
Ya bèbè na na mba éé
Di sésé longè èè
To njè di kusi nô éé

Wanéya mba bélimbi bé mobè biala na ma longô nô éé
Na di kéké wasa benyèngèn basu wé senga 
Benyengen besi ma tomba ngoyo o musiki éé
Ya sô na mba di longé élongi éé

Oa na pusi nô
Di timbé ndéngé e ma tukwè nde bialo lésè ka lao  tôndô (Ya)
Ya bèbè na na mba éé
Di sésé longè èè
To njè di kusi nô éé

Oa na pusi nô
Di timbé ndéngé e ma tukwè nde bialo lésè ka lao  tôndô (Ya)
Ya bèbè na na mba éé
Di sésé longè èè
To njè di kusi nô éé

Oa na pusi nô
Di timbé ndéngé e ma tukwè nde bialo lésè ka lao  tôndô (Ya)
Ya bèbè na na mba éé
Di sésé longè èè
To njè di kusi nô éé

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl