PAPY NDOUMBE - Cathy Lyrics | Kamerlyrics
PAPY NDOUMBE

Cathy

PAPY NDOUMBE

Les Paroles de "Cathy" par PAPY NDOUMBE

Album: Lézard Trompeur

Année: 0

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Na malata pongô yé mba modilo éé o nanganè oa éé ooh
Na mala nde sésé muléma mwé payè oa éé ooh 
Na malata pongô yé mba modilo éé o nanganè oa éé ooh
Na mala nde sésé muléma mwé payè oa éé ooh
Séy’a muléma mwam mbamènè nde né sengè mô éé ooh
Mbia tô makôm ma titina pont ô ma sontanè na 
Cathy ooh oa nde na kiyè nô na nginya nyèsè na
Wuba ini longô tè na mendè siséya oa bèbè ooh

Cathy ooh oa nde na kiyè nô na nginya nyèsè na
Wuba ini longô tè na mendè siséya oa bèbè ooh
Cathy ooh oa nde na kiyè nô na nginya nyèsè na
Bunya boni winda tè na mendè siséya oa bèbè ooh

Na mala na  pongô yé mba modilo éé o nanganè oa éé ooh
Na mala nde sésé muléma mwé payè oa éé ooh 
Na mala na pongô yé mba modilo éé o nanganè oa éé ooh
Na mala nde sésé muléma mwé payè oa éé ooh

Séy’a muléma mwam mbamènè nde né sengè mô éé ooh
Mbia tô makôm ma titina pont ô ma sontanè na 
Ndol’asu éé é ma sibisè mba muléma
Até ooh a cathy suwèlè mba éé kè na ma kô éé

Suwèlè, suwèlè mba éé suwèlè 
Son suwèlè mba éé kè na ma kô éé
Suwèlè, suwèlè mba éé suwèlè 
Son suwèlè mba éé kè na ma kô éé

Cathy ooh oa nde na kiyè nô na nginya nyèsè na
Wuba ini longô tè na mendè siséya oa bèbè ooh
Cathy ooh oa nde na kiyè nô na nginya nyèsè na
Bunya boni winda tè na mendè siséya oa bèbè ooh
Suwèlè, suwèlè mba éé suwèlè 
Son suwèlè mba éé kè na ma kô éé
Suwèlè, suwèlè mba éé suwèlè 
Son suwèlè mba éé kè na ma kô éé

Cathy cathy ooh
Cathy cathy ooh
Cathy cathy ooh
Cathy cathy ooh
Cathy cathy ooh

To ba lowa oa na mbamba éé ooh
Ba takisè muléma môngô i pichi 
Langwéya nde babô, na tôndi nde ndol’angô éé ooh
O nôngi ndé nyôngô ndolo baka na tèna kwédi ii
On pôsi nde nyôngô ndolo binyô na mô o bwindea éé

Balowa oa éé, esèlè ba lowé oa éé ooh
Ba jomé oa éé, esèlè ba jomé oa éé ooh

O pôsi nô nyôngô ndolo o mendè suwèlè mô éé
O nongi nô nyôngô chouchou o mendè suwèlè na bai bai bai bai bai
Na bai bai bai bai bai

To ba lowa oa na mbamba éé ooh
Ba takisè muléma môngô i pichi 
O nongi nô nyôngô chouchou o mendè suwèlè
O pôsi nô nyôngô ndolo o mendè suwèlè mô na bai bai bai bai bai
Na bai bai bai bai bai

Cathy ooh son suwèlè mba ka na kô éé
Cathy ooh son suwèlè mba ka na kô éé

To ba lowa oa na mbamba éé ooh
Ba takisè muléma môngô i pichi 
O nongi nô nyôngô chouchou o mendè suwèlè
O pôsi nô nyôngô ndolo o mendè suwèlè mô na bai bai bai bai bai
Ihh a chouchou’ami kwala tô nde na na bai bai bai bai
A ndol’ami ooh mba na éé na bai bai bai
Ihh a chouchou’ami kwala tô nde na na bai bai bai bai
A ndol’ami ooh mba na éé na bai bai bai 

Ba lowa oa éé, esèlè ba lowé oa éé ooh
Ba jomé oa éé, esèlè ba jomé oa éé ooh
O nôngi nô nyôngô ndolo o mendè suwèlè mô éé
O nongi nô nyôngô chouchou o mendè suwèlè na bai bai bai bai bai
A ndol’ami ooh mbana éé na bai bai bai bai bai
Ihh a chouchou’ami kwala tô nde na na bai bai bai bai
A ndol’ami ooh mba na éé na bai bai bai 
 
Balowa oa éé, esèlè ba lowé oa éé ooh
Ba jomé oa éé, esèlè ba jomé oa éé ooh
Balowa oa éé, esèlè ba lowé oa éé ooh
Ba jomé oa éé, esèlè ba jomé oa éé ooh

O nôngi nô nyôngô ndolo o mendè suwèlè mô éé
O nongi nô nyôngô chouchou o mendè suwèlè na bai bai bai bai bai
A ndol’ami ooh mbana éé na bai bai bai bai bai
Ihh a chouchou’ami kwala tô nde na na bai bai bai bai
A ndol’ami ooh mba na éé na bai bai bai 
A ndol’ami ooh mbana éé na bai bai bai bai bai
Ihh a cathy ooh kwala tô nde na na bai bai bai bai
A ndol’ami ooh mba na éé na bai bai bai 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl