CHRISTELLE MOON - Ka Dikom Lyrics | Kamerlyrics
Christelle Moon

Ka Dikom

Christelle Moon

Les Paroles de "Ka Dikom" par Christelle Moon

Album: Ka Dikom (Single)

Année: 2021

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

  Eméya mba éé
Eméya mba aaa
Eméya mba éé
Eméya mba aaa

Na ta nde na kanè bulu tè
Na loba mô ongwanè tô oa
A taté oa na mun’asu
Na ta nde na kanè bulu tè
Na nu nyé oa mbasan wèngè
Asi takisè oa o longè « kè na mèndè linganè oa jita »

Na ta nde na kanè bulu tè
Na loba mô ongwanè tô oa
A taté oa na mun’asu
Minya mi tombi mi ta bobé
Disi ta pè di sôntanèlè
Nde na méméya mawusè mam mèsè éé
Nabi na na wusanè oa
Nabi njé é lingisè oa
Na pois ô nde o sosumè oa
Na o dimbéyé njé ya bobé
E tombi o téten a oa na mba
Son osi mbanga mba mum’am oo

Eméya mba a ndol’ami oo
Tô na nika osi tôndi nô pè mba
Kasa mba o mbo’angô
Eméya mba a ndol’ami oo
Tô na nika osi tôndi nô pè mba
Kasa mba o mbo’angô

Eméya mba éé
Eméya mba aaa
Eméya mba éé
Eméya mba aaa

Eméya mba éé
Eméya mba aaa
Eméya mba éé
Eméya mba aaa

Na ta nde na kanè bulu tè
Na loba mô ongwanè tô oa
A taté oa na mun’asu
Minya mi tombi mi ta bobé
Disi ta pè di sôntanèlè
Nde na méméya mawusè mam mèsè éé
Eméya mba éé
Eméya mba éé
Eméya mba éé

Eméya mba éé
Eméya mba éé
Eméya mba éé
Eméya mba éé
Eméya mba éé
Eméya mba éé
Son éméya mawusè mam mèsè
Son osi panga mba éé
Eméya mba éé
Na bi na na wusaè oa
Son osi panga mba éé
Eméya mba éé
Na memba mawusè mam mèsè
Emeya mba
Nabi na na musanè oa
Son osi panga mba éé

Na ta nde na kanè bulu tè
A taté oa na mun’asu
Emeya mba
Emeya mba
Emeya mba
Emeya mba


 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl