KAISA PAKITO - Ndeng'am Lyrics | Kamerlyrics
KAISA PAKITO

Ndeng'am

KAISA PAKITO

Les Paroles de "Ndeng'am" par KAISA PAKITO

Album: Pardonne Moi

Année: 2021

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Ayo ooh, ayo 
Nga wèni nde mba na bôti étambi wa na ayo ooh
Esèlè tô mba na kaké kôla wa na ayo ooh
Kèm kèm tô lambo éé mama

Bana ba Congo éé ba duwanè Mercedes na ébola ngoso
Mba pè na wô na ndengè éé

Ba duwanè mitowa ba ben nde lambo o bolanè mba o moή tutu
Kamiss ooh nèni lambo o nyola tét’a ngoso éé

A bani bana ndengè nya bwa yo ooh
A sangwa bato lambo mangolo nde (lambo éé)
Nga yéyoma yé nde mba dimbambé njé mènè yé été oo (ahii njé mènè yé à papa)

Son bola tô franki na na kukwé dicabo wanè éé
Ahhii njé mènè yé a papa
Mba na ma wô suwèlè mba até ooh
Son bola tô kama na mba na tingè dibato sawa éé (ahii njé mènè yé à papa)

Nde né mbaki na nèi ma wô na ndéngè ayo oo
Ebanja na moto e mba mbusa, nde na jika moto pè sô éé (ahii njé mènè yé à papa)
Mba na ma wô suwèlè mba até ooh
Suwèlè mba (suwèlè) 
Suwèlè mba (suwèlè) 
Suwèlè mba na (suwèlè) 
Suwèlè mba na  (suwèlè)
Son son suwèlè mba (suwèlè)
Mba na bè musango

Nde né mbaki na nèi ma wô na ndéngè ayo oo
Ebanja na moto e mba mbusa, nde na jika moto pè sô éé (ahii njé mènè yé à papa)
Dipito di ma simsè mba môngèlè
Mba na ma wô, muléma muma kama mba malokô na puku puku
Njé mènè até ooh 
Ta ta mbaki na ni ndengè esi ma bwa pon mba éé
Na ta mbaki na ni ndengè esi ma bwa pon mba
Mba na bè musango

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl