DORA DECCA - Ewendji Lyrics | Kamerlyrics
DORA DECCA

Ewendji

DORA DECCA

Les Paroles de "Ewendji" par DORA DECCA

Album: Dor'Attitude

Année: 0

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Mba mô na mana éé (Na momba ma mum’am)
Ayé mba mô na mana éé (Na bewandè ba  cher’am)
Ayé mba mô na mana éé (Na momba ma mum’am)
Ayé mba mô na mana éé (Na bewandè ba  cher’am)

Mba mô na mana éé (Na momba ma mum’am)
Ayé mba mô na mana éé (Na bewandè ba  cher’am)
Ayé mba mô na mana éé (Na momba ma mum’am)
Ayé mba mô na mana éé (Na bewandè ba  cher’am)

La force de la pensée (Né iyiwi o jongèl’am)
Iih la force de ma pensée (Jongèlè lam di léwiyè)
La force de ma pensée (Né iyiwi o jongèl’am)
Iih la force de ma pensée (Jongèlè lam di léwiyè)

La force de la pensée (Né iyiwi o jongèl’am)
Iih la force de ma pensée (Jongèlè lam di léwiyè)
La force de ma pensée (Né iyiwi o jongèl’am)
Iih la force de ma pensée (Jongèlè lam di léwiyè)

Lô sô nde na naôngi nô o bongwa tik’asu nya ndolo 
Lé nde na éé mba na tôndé oa na tè na o bwindea oo
Mba mô na mana éé (ka momba ma mum’am)
Ayé mba mô na mana éé (ka bewandè ba  cher’am)
Ayé mba mô na mana éé (ka momba ma mum’am)
Ayé mba mô na mana éé (ka bewandè ba  cher’am)

Mba pè na mana éé o kombè cher’am éé
Mba pè na mana éé o kombè diba’a lami éé
Mba pè na mana éé o kombè cher’am éé
Mba pè na mana éé o kombè diba’a lami éé

Kwésè la misô osi langa mô k’éléma 
Ponda iwô éé di ma maka pon nde diwiyè
Esiyabè éé mba na kô malambi ma kôdi éé o wé éé oo

Tô nja sô nu ben njao mô mwa lèlè mô 
Tô nja sô nu bèn nyao, mô mô a sabanganè mô 
Ya sô nd’ewenji éé, (ewenji ewenji)
Ya sô nd’ewenji éé, (ewenji ewenji)
Mbana ya sô nd’ewenji éé, (ewenji ewenji)
Ya sô nd’ewenji éé, (ewenji ewenji)

Tô nja sô nu bèn nyao, mô mô a sabanganè mô 
Ebanja na din la sônô di si ma sunganè tom
Ooh ya sô nd’ewenji éé, (ewenji ewenji)
Ooh ya sô nd’ewenji éé, (ewenji ewenji)
Mbana ya sô nd’ewenji éé, (ewenji ewenji)
Ya sô nd’ewenji éé, (ewenji ewenji)

A muto oo wè èè 
Ahh ba ma wasa oa 
A muto oo wè èè (ewenji ewenji)
Nya ndabo pon nd’a beni éé
Ma ba ngéa ba ma wasa oa (ewenji ewenji)

A muto oo wè èè (ewenji ewenji)
Nya ndabo pon nd’a beni mô éé

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl