NGALLE JOJO - Samba na lombi Lyrics | Kamerlyrics
NGALLE JOJO

Samba na lombi

NGALLE JOJO

Les Paroles de "Samba na lombi" par NGALLE JOJO

Album: Samba Na Lombi

Année: 0

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Di yôki tôpéya bema aa, di tôpé pè din 
Wé iyo ee esè lamba diyayé 
Di yôki tôpéya bema aa, di tôpé pè din 
Wé iyo ee esè lamba diyayé 

Njé mô ya buwa la nyolo oo, na pôngô la éyayé 
Samba a bangi tè mbalè lômbi a nôngi 
Njé mô ya buwa la nyolo oo, na pôngô la éyayé 
Samba a bangi tè mbalè lômbi a nôngi

Oa mô o tôndi tè ndolo o jongèlè nde mbwa singè oa éé
Oi bwa nyolo éé banè bé o ngéa éé oho oo
Oa mô o tôndi tè ndolo o jongèlè na sengè oa éé
Oi bwa nyolo éé banè bé o ngéa éé oho oo

Ndolo mô a bangi tè oa o loko éé 
Oi linga pôn banè ba tèmi nde o ngéa nyungumè esè lambo éyayé éé
Ndolo mô a bangi tè oa o loko éé 
Oi linga pô banè ba tèmi nde o ngéa nyungumè esè lambo éyayé éé
Njé mô ya buwa la nyolo bunya tè oo, na pôngô la éyayé 
Samba a bangi tè mbalè lômbi a nôngi 

Njé mô ya buwa la nyolo bunya tè oo, na pôngô la éyayé 
Samba a bangi tè mbalè lômbi a nôngi
Oa mô o tôndi tè ndolo o jongèlè nde mbwa singè oa éé
Oi bwa nyolo éé banè bé o ngéa éé oho oo

Ndolo mô a bangi tè oa o loko éé 
Oi linga pô banè ba tèmi nde o ngéa o jéngèlè esè lambo éyayé éé

Nika bomi ba  londi nô jita mulémlém pè mito éé
Nde o buwéya  nde mba nyolo éé
Mba mô na ma yô nde éé

Nika bomi ba  londi nô jita mulémlém pè mito éé
Nde o buwéya  nde mba nyolo éé
Mba mô na ma yô nde éé

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl