NARCISSE ENUMEDI SPIRIT - Dikaki Lyrics | Kamerlyrics
NARCISSE ENUMEDI SPIRIT
Les Paroles de "Dikaki" par NARCISSE ENUMEDI SPIRIT

Album: Dikaki

Année: 2020

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Ekabala yam yé ndé wè éé mô é tomè mba o bodu éé
Etukenè pè mba na pèm o mundi mwa ngondéd’a jankwè éé
Hum nindi bomsanè din nde o kunga nde minya na tomba éé
Nen ngala na jita la mabéya na nèngènè mô o tungam’iéé
A tingè mba a tingè mô bisô na mô tébaté éé
Mô na mba, mba pè na mô, bisô na mô di laté mô éé

Até muléma mwéna pôn mu kwaséya mba 
Até ngômw’a muléma mô nyé jumba lo
Até akamala yam oa mô tonèyè mba 
Até muléma son osi songwéya mba

N indi bomsanè din nde o kunga nde minya na tomba éé
Nen ngala na jita la mabéya na nèngènè mô o tungam’iéé
A kwadi pôn na mba, mba pè na mô éé
Tô Ewungé mw’é bè pon nde nginya disi ma sowa éé
Bôlô bw’asu bosi minda éé (Tomi ii)
Sekèlè mô e boti bisô o mwéma éé

Até muléma mwéna pôn mu kwaséya mba 
Até ngômw’a muléma mô nyé jumba lo
Até akamala yam oa mô tonèyè mba 
Até muléma son osi songwéya mba

Oho wé ooh wé ooh wé
Oho wé ooh até ooh ooh wé ooh até é
Oho wé ooh até ooh ooh wé ooh até é

A kwadi pon na mba mba pè na mô 
Mba pè mô éé, tô é bè nde nginya disi ma sowa éé
Bôlô bw’asu bosi minda éé (Tomi ii)
Sekèlè mô e boti bisô o mwéma éé
Etond’am e wonè e o jengèlè éé
A ma lonbô pon nde ka ngèkè éé ala jombwa éé
Nu muna…asi senga éé
Sèkèlè e bôti bôti bisô miléma éé
Sèkèkè, bobèlè 
Sèkèkè, bobèlè 
Sèkèkè, bobèlè 
Sèkèkè, bobèlè 

Petit, petit je vais t’apprendre à me respecter 
Petit, petit je vais t’apprendre à me respecter 
Sèkèkè, bobèlè 
Sèkèkè, bobèlè 
Sèkèkè, bobèlè 
Sèkèkè, bobèlè 

Petit, petit je vais t’apprendre à me respecter 
Petit, petit je vais t’apprendre à me respecter 
Sèkèkè, bobèlè 
Sèkèkè, bobèlè 
Sèkèkè, bobèlè 
Sèkèkè, bobèlè 

Petit, petit je vais t’apprendre à me respecter 
Petit, petit je vais t’apprendre à me respecter 
Sèkèkè, bobèlè 
Sèkèkè, bobèlè 
Sèkèkè, bobèlè 
Sèkèkè, bobèlè 

A nuni muna, muna mundéndé, muna béloko éé
Di kamandanè o senga loko bôngô éé
Sobèlè sô bô éé ka pô ka nèni oa bi nô éé
Boko mutélam mô mwéndé môngô éé
Ondèlè sô mô éé àté na wa mô o tapé mutando éé
Benyéngèn bôngô bô bé buki kango éé
Njépè sô ba tésè nô é bolanè éé

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl