HENRI DIKONGUE - A Mumi Lyrics | Kamerlyrics
HENRI DIKONGUE
Les Paroles de "A Mumi" par HENRI DIKONGUE

Album: C'est La Vie

Année: 0

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

A mumi oo, a mumi oo
A mumi wé ee o nôngô jangamènè 
A mumi…
A mumi oo, a mumi oo
A mumi wé ee o nôngô jangamènè
O nôngô jangamènè

Su la modi di poi tè na si mènè môni môngô éé
Su la modi di poi tè na si mènè môni môngô
O mandéya ndé mba sans confiance, o mandéya ndé mba tchantchouss
Na puli tè tôpô éé 
Na ma kusa mabumbè 
Na puli tè kala éé 
Na ma kusa ndé mbomba
Mu ma sukanè ndé timba mba ka mutumba éé 
Mu ma sukanè ndé timba mba ka Njungu 
Na mbèti na ma kusa nô bunya tè nyol’angô ôh
Na ndutu na ma kusa nô bunya tè nyol’angô ôh
Na mbèti na ma kusa nô bunya tè nyol’angô ôh
Na ndutu na ma kusa nô bunya tè nyol’angô ôh

A mumi oo, a mumi oo
A mumi wé ee o nôngô jangamènè 
A mumi…
A mumi oo, a mumi oo
A mumi wé ee o nôngô jangamènè
O nôngô jangamènè

O wu tè na sôki éé, o ma dipa ndé mba éé
O wutè na soki ayo o ma dipa ndé mba 
O bai pon nde mba iyo oo, nyol’a njé mô 
O bai pon nde mba nâ na jéyé oa bana 
O bai pon nde mba nâ na jé oa ndabo
Na puli tè tôpô éé 
Na ma kusa mabumbè 
Na puli tè kwala éé 
Na ma kusa ndé mbomba
Mu ma sukanè ndé timba mba ka mutumba éé 
Mu ma sukanè ndé timba mba ka Njungu 
Na mbèti na ma kusa nô bunya tè nyol’angô ôh
Na ndutu na ma kusa nô bunya tè nyol’angô ôh
Na mbèti na ma kusa nô bunya tè nyol’angô ôh
Na ndutu na ma kusa nô bunya tè nyol’angô ôh

A mumi oo, a mumi oo
A mumi wé ee o nôngô jangamènè 
A mumi…
A mumi oo, a mumi oo
A mumi wé ee o nôngô jangamènè
O nôngô jangamènè

Na ma wôlô, na ma wôlô min bomba 
Na ma wôlô, na ma wôlô nin také
Na ma wôlô, na ma wôlô min bomba 
Na ma wôlô, na ma wôlô nin také

Na ma wôlô, na ma wôlô min bomba 
Na ma wôlô, na ma wôlô nin také

Na ma wôlô, na ma wôlô di jipè 
Na ma wôlô, na ma wôlô di siya

A mumi ii (mba na wè ndé soduc) 
A Mumi ii (O mèndè bè soduc)
A mumi ii (mba na wè ndé soduc) 
A Mumi ii (O mèndè bè soduc)
Na momba môngô mèsè (mba na wè ndé soduc)
A Mumi ii (O mèndè bè soduc)
(Mba na wè ndé soduc) 
(O mèndè bè soduc)
(Mba na wè ndé soduc) 
(O mèndè bè soduc)
(Mba na wè ndé soduc) 
(O mèndè bè soduc)
(Mba na wè ndé soduc) 
(O mèndè bè soduc)

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl